Fakültemiz

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Birinci ve İkinci Öğretim Lisans Programından oluşmaktadır. Eğitimin süresi 1 yıl zorunlu Arapça hazırlık programı ile birlikte 5 yıldır. Öğretim dili Türkçedir. İslami İlimler Fakültesi 3 bölüm, 10 anabilim dalı, 25 bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; a) Temel İslam Bilimleri Bölümü b) Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve c) İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'dür.

Temel İslâm Bilimleri Bölümü, İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda  lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümümüzdür. Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele almaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 1400 yıllık İslâm tarihi boyunca meydana gelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, İslâm Tarihi ve Türk-İslâm Edebiyat ve İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde İslâm Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetleri ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, mûsikî ve edebiyat zevki elde ederler.

Programın Somut Amaçları, Avantajları ve İstihdam Alanları  

Programımızın amacı, günümüzün eğitim ve öğretim anlayışı çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurumunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda İslami ilimler ve din bilimleri alanlarında Örgün Din Eğitimi (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İmam-Hatip liselerinde Meslek dersleri öğretmenliği) ve yaygın din eğitimi [Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri, merkez teşkilatında çeşitli görevler ile(müftü, imam, vaiz v.s.)] alanlarına eleman hazırlamaya yönelik olarak lisans düzeyinde eğitim vermek, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, farklı dinlerin kutsal değerleri ve kültürel yapıları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, akademik anlayışa uygun olarak temel kaynaklardan yararlanmalarına yardımcı olmaktır.

Bununla birlikte, küreselleşen dünyada barışçıl bir anlayışı ikame edebilecek uluslararası düzeyde din bilimlerini anlayıp yorumlayabilecek ve farklı dini ve kültürel ortamlarda iletişim kurabilecek ilahiyatçılar yetiştirmek de hedeflenmektedir. Ayrıca bu program ile yetişen öğrencilerin bir sonraki aşamada toplumda sağlıklı ve çağdaş dini anlayışların yerleşmesi ve sürdürülmesi noktasında bir fonksiyon icra etmeleri de beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında programın temel amacı; ihtiyaç duyulan dini ilimler alanlarında eleman yetiştirmek, toplumun dini bilgileri sağlıklı ve doğru öğrenmelerine katkı sağlamaktır.

Bu programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar:

  •  Lisansüstü eğitim almak suretiyle ilahiyat bilgileri alanlarında akademisyenlik. Ayrıca tarih, edebiyat, güzel sanatlar gibi değişik alanlarda görev alacaklar için temel dini bilgileri alacaklara fırsat ve imkân verilmiş olacaktır.
  •  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Kültürü ve Ahlak öğretmenliği.
  •  Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülük, vaizlik, hatiplik, Kuran kursu öğreticiliği.
  •  Yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri ile ilgili değişik teşkilat birimlerinde görevli personel.

 Program, bütün bu görevlerden başka, özel iş alanlarında görev aldıkları halde ileri düzeyde dini bilgi almak isteyen toplumsal talebe cevap vermeyi de amaçlamaktadır.

Menüyü Kapat