Dekanın Mesajı

Bu güne kadar dinsiz bir topluma rastlanmayışı, onun bir yaratılış gerçekliği olduğunu gösterir. Bu sebeple evrensel bir olgu olarak din, her zaman toplumların hayatında bir değer olarak var olagelmiş, birey ve toplum üzerinde en etkili kurumların başında yer almıştır. Bunun sebebi de daha çok dinin, bireyi içten kuşatan, sezgileriyle, duygularıyla bedeni ve ruhuyla bir bütün halinde kavrayan ve varlıkla bağlantısını kuran; toplumun da dili, kültürü, edebiyatı, sanatı, sosyal dokusu kısaca medeniyeti üzerinde belirleyiciliği bulunan çok yönlü bir mekanizma oluşundandır.

İslam, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (a.s.) kadar gelen dinlerin ortak ismidir ve Allah ile elest bezminde yapılan Rab-kul sözleşmesine dair hükümleri ihtiva eder. Zamanla İlahi dinlerin insanlarca bozulmasıyla Allah Te‘âlâ gerçek taleplerini yenilemiş ve insanlığa bildirmiştir. Bu dinlerin sonuncusu ve kemale ermiş biçimi de Hz. Muhammed’e (s.a.s) gönderilenidir. Evrensellik ve süreklilik özelliğiyle tüm zamanlar ve tüm insanlar için iki cihan saadetini gerçekleştirilebilmesi İslam’ın sağlıklı bir yöntemle anlaşılmasına bağlıdır. İşte bunu için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi:

Küreselleşen dünyada insanların oldukça hareketli ve iletişim halinde olması sebebiyle her an yeryüzündeki farklı inanç mensuplarıyla karşılaşabileceklerini de dikkate alarak onları kendi kaynaklarına bağlı olarak inceleyip anlamaya çalışan,

  • Objektif, tutarlı, kuşatıcı, gerçekçi ve pratik değeri olan bilgi üreten,
  • Dinin sağlıklı biçimde anlaşılmasını sağlayacak yöntemler geliştiren,
  • Eğitimde bilginin bilince dönüşmesine katkı sağlayan bir model öngören,
  • Gelenekten beslenen ve ilkeler doğrultusunda günceli çözümleyen, geleceğe yön veren,
  • Disiplinler arası çalışma ortamını teşvik eden,
  • Ahlaki değerleri ilke edinen, modern dünyayı tanıyan, ülke gerçeklerinden haberdar olan nesiller yetiştiren,
  • Arapça ve Farsça yanında bir yabancı dil daha bilen öğrenciler mezun eden,
  • İslami ilimler alanında ulusal ve uluslar arası yayın ve etkinlikleri takip edip gündeme katkıda bulunan eğitim ve araştırma kurumu olmak için gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmeyi kendisine temel görev saymaktadır.

Başa Dön