Doç. Dr. Hamide Ulupınar

Pozisyon ve Görev Bilgileri


  • Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı
  • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


  • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat
  • Doktora Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi-Sosyal Bilimleri Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri A.B.D.
  • Lisansüstü Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri A.B.D. (Tasavvuf Bilim Dalı)
  • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı

Akademik Özgeçmiş


  • ULUPINAR HAMİDE,Ahmed Zerruk’un el-Ucale İsimli Eseri: Ricalü’l-Gayb Meselesine Farklı Bir Bakış, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2020, 41, 1 40
  • ULUPINAR HAMİDE,ŞÂH VELÎ AYINTÂBÎ’NİN ”BİKRU’L-VAKT FÎ MA’RİFETİ SÜLÛKİ İBNİ’L-VAKT VE EBİ’L-VAKT” ADLI RİSALESİ VE KALBİN MAKAMLARI, Social Sciences Studies Journal, 2018, 4, 1304 1315
  • ULUPINAR HAMİDE,Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Sema, Bilimname: Düşünce Platformu, 2017, 2, 224 246
  • ULUPINAR HAMİDE,Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Sema, Bilimname: Düşünce Platformu, 2017, 2, 224 246
  • ULUPINAR HAMİDE,İlk Dönem Melâmetî Şeyhlerinden Hamdûn Kassâr’ın Tasavvuf Anlayışı, MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 17, 67 80
  • ULUPINAR HAMİDE,Ahmed Zerrûk’un “Usûlü’t-Tarîk” İsimli Eseri ve Zerrûkiyye Tarîkatının Esasları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 15, 49 75
  • ULUPINAR HAMİDE,Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Nur Kavramı, Turkish Studies Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi, 2017, 12, 261 276
  • ULUPINAR HAMİDE,Şemseddin i Sivasi nin Emr i İlahi ve Hüccet i İlahi Adlı Risalesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 15, 527 547
  • ULUPINAR HAMİDE,Serî es-Sekatî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2014, 18, 265 289
  • ULUPINAR HAMİDE,Serî es-Sekatî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 2, 265 289
  • ULUPINAR HAMİDE,İlk Dönem Sufilerinde Tevhid Anlayışı, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2008, 9, 235 255
  • ULUPINAR HAMİDE,Mağrib’in Şeyhi Ebu Medyen’in Tasavvuf Kültürüne Tesiri,Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, İzmir, TÜRKİYE, 15.10.2018
  • ULUPINAR HAMİDE,Ahmed Zerruk’a Göre Nefis Çeşitleri ve Nefsi Terbiye Etme Metotları,Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, İzmir, TÜRKİYE, 15.10.2018
  • ULUPINAR HAMİDE,OSMANLI SULTANI II. ABDÜLHAMİD’İN ŞEYHİ: MUHAMMED ZÂFİR EL-MEDENÎ VE TASAVVUF ANLAYIŞI,Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS),02.02.2018 04.02.2018, Antalya, TÜRKİYE, 20.02.2018
  • ULUPINAR HAMİDE,Mevlana ya göre İnsan ve Gençlik,Çağdaş Eğitim Koleji Şeb-i Arus Programı,17.12.2015 17.12.2015, İzmir, TÜRKİYE
  • ULUPINAR HAMİDE,HABÎB-İ KARAMÂNÎ VE ANADOLU TASAVVUF KÜLTÜRÜNE TESİRİ,Amasya Alimleri Sempozyumu,21.04.2017 23.04.2017, Amasya, TÜRKİYE
  • ULUPINAR HAMİDE,ŞEYH MUHYİDDÎN-İ YAVSÎ’NİN RİSÂLE-İ AHVÂL-İ SÜLÛK ADLI ESERİNDEKİ TASAVVUFÎ MAKAMLAR,Çankırı'nın Manevi Mimarları,12.05.2017 14.05.2017
  • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT,ULUPINAR HAMİDE, Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Sûfî: Bekir Sıdkı Visâlî’nin Sohbetleri, ISBN:978-625-7738-42-2, İlahiyat, 2020
  • ULUPINAR HAMİDE, Tarihten İzler İlkçağlardan Modern Döneme, OSMANLI SULTANI II. ABDÜLHAMİD’İN ŞEYHİ: MUHAMMED ZÂFİR EL-MEDENÎ VE TASAVVUF ANLAYIŞI, ISBN:978-605-7501-09-7, S:247 262, Berikan yayınevi, 2018
  • ULUPINAR HAMİDE, Ahmed Zerruk Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, ISBN:978-605-4810-87-1, Gelenek Yayıncılık, 2017
  • ULUPINAR HAMİDE,MARANGOZOĞLU İZZET, TUHFETÜ’L-MÜRÎD VE RAVDATÜ’L-FERÎD VE FEVÂİDÜ Lİ-EHLİ’L-FEHMİ’S-SEDÎD VE’N-NAZARİ’L-MEZÎD, ISBN:2149-9896, S:103-132, Mizanü l-Hak Dergisi, 2016
  • ULUPINAR HAMİDE, İbn Arabi’nin Şeyhi Ebu Medyen el-Mağribi, ISBN:978-605-4810-09-3, Gelenek yayınları, 2013
  • ULUPINAR HAMİDE, Dervişliğin Adabı, ISBN:978-975-6138-43-4, Gelenek Yayıncılık, 2010
  • (2020), (Ahmed Zerruk Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri)
  • (2020), (İlk Dönem Sufilerinde Tevhid Anlayışı)
  • 1, (2020), (Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Sema)
  • (2020), (Serî es-Sekatî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri)
  • 2, 8 Kasım, (2020), (ŞÂH VELÎ AYINTÂBÎ’NİN ”BİKRU’L-VAKT FÎ MA’RİFETİ SÜLÛKİ İBNİ’L-VAKT VE EBİ’L-VAKT” ADLI RİSALESİ VE KALBİN MAKAMLARI)
  • (2019), (ŞÂH VELÎ AYINTÂBÎ’NİN ”BİKRU’L-VAKT FÎ MA’RİFETİ SÜLÛKİ İBNİ’L-VAKT VE EBİ’L-VAKT” ADLI RİSALESİ VE KALBİN MAKAMLARI)
  • (2019), (Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Nur Kavramı)
  • (2019), (İlk Dönem Sufilerinde Tevhid Anlayışı)
  • (2019), (Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Sema)
  • Ahmet Zerruk ve Fikirlerinin Tasavvuf Kültürüne Tesiri Mağrib Kitaplığı Oluşturma Projesi , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (44500),30.12.2015
  • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Mesnevi’de Nur, Editör,
  • İmam Birgivi’de Takva, Editör,
  • Gönül Gözüyle Kur’an İbn Ata Tefsiri, Editör,
  • İzmir ve Çevresinde Melamet Kültürü, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
  • İzmir ve Civarında Halveti-Uşşaki Mutasavvıf Şairler ve Eserleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
  • İzmir ve Çevresinde Melamet Kültürü, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
  • İzmir ve Civarında Halveti-Uşşaki Mutasavvıf Şairler ve Eserleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
  • İzmir ve Çevresinde Rifaiyye Tekkeleri ve Temsilcileri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 26.12.2019
  • AYDIN VE ÇEVRESİNDE TASAVVUFÎ HAYAT, NİHAL ERDEM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
  • Mesnevî'de nur kavramı, MELTEM ÖZDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
  • İmam Birgivî'de takvâ kavramı, GÜLGÜN GEDİKBAŞI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
  • Ebu Medyen'in Günümüz İnsanına Etkileri, Televizyon Studyosu, 31.10.2015
  • Ebu Medyen'in Günümüz İnsanına Tesirleri, Cezayir III Kanalı , 31.10.2015
  • Mine Günaştı Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2014
  • Mine Günaştı Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2014

Araştırma Alanları

  • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat