Prof. Dr. İbrahim Kutluay

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Hadis Anabilim Dalı Başkanı
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-(HADİS)
 • Üniversite Beykent Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Doktora Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Master Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • İBRAHİM KUTLUAY,“Şîa’da Hadisler Arasındaki İhtilafı Gidermede Ehl-i Sünnet’in Görüşüne Muhalif Olan Rivayeti Esas Alma: et-Tûsî’nin İstibsâr ’ı Özelinde.” 10 (Haziran 2020): 13-55., Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2020, 10, 13 - 55
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Şȋa’da İmamlara Atfedilen Tıbbın Kaynakları ve Sünnȋ Anlayışla Mukayesesi”, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2020, 8, 35 72
 • KUTLUAY İBRAHİM,Kutluay, İbrahim. “Erken Dönemde Hadislerin Yazılması ve Tedvînine Dair İsnâaşeriyye’nin Görüşleri ve Bazı Sahâbîlere Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi” Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 11 (Aralık 2020):, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2020, 11, 13 56
 • KUTLUAY İBRAHİM,Osmanlı Döneminde XVI ve XVII. Yüzyıllarda Kurulan Dârülhadislerin Müfredatı, İlmî Seviyeleri ve Kadızâdeliler Hareketinin Dârülhadislerin Çoğalmasındaki Rolü, Mizanülhak İslami İlimler Dergisi, 2019, 13 49
 • KUTLUAY İBRAHİM,The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX, 2019, s. 7-47., Dokuz Eylül Üni İlahiyat Fak Dergisi, 2019, 49, 7 47
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi”, Marife Bilimsel Birikim, 2018, 18
 • KUTLUAY İBRAHİM,Şîa’da Hadis Rivayeti ve İsnad Tenkidinde Ashâb-ı İcmâ Telakkisinin Rolü, Marife, 2017, 17, 29 50
 • KUTLUAY İBRAHİM,Tıbb-ı Nebevîde Beslenmeye Dair İlkeler, Keşkül, 2017, 62 69
 • KUTLUAY İBRAHİM,Tûfandan Sonra İnsan Neslinin Hz. Nûh’un Üç Oğlu Vasıtasıyla Devam Ettiğine Dair Rivayetlerin Tahlili`, Din Bilimleri Dergisi, 2015, 15, 15 41
 • KUTLUAY İBRAHİM,Küleynî’nin el-Kâfî Adlı Eserinde Hz. Ali İlgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 5 42
 • KUTLUAY İBRAHİM,“İmâmiyye Şîası’na Göre Haber-i Vâhidin Hücciyeti Problemi (Şeyh Tûsî Özelinde), Marife Bilimsel Birikim, 28, yıl 14, s. 2, 2014, Marife Bilimsel Birikim, 2014, 14, 63- 84
 • KUTLUAY İBRAHİM,“The Evaluation of Some Hadīths as the Sources of Islāmic Ethics System”, Journal of Intercultural And Religious Studies, Journal of Intercultural And Religious Studies, 2014. Journal of Intercultural and Religious Studies, 2014, 7 24
 • KUTLUAY İBRAHİM,`İmam-ı Buhârî’nin Sünneti Müdafaası (Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu‘l-İ‘tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne Bölümü Çerçevesinde)`, Marife, Bilimsel Birikim, sayı 1, 2011 Bahar, ss. 51-73., Marife, 2011, 11, 51 -73
 • KUTLUAY İBRAHİM,Hz. Peygamber’in Zeyd b. Sâbit’e Yabancı Dil Öğrenmesi Talimatı Vermesi İle İlgili Rivayetler ÜzerineVII/2, 2009, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2009, 7, 129 157
 • KUTLUAY İBRAHİM,Oryantalizmin Mukabili ve Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Oksidentalizm: Fuat Sezgin Oksidentalist Sayılır Mı?,FUAT SEZGİN VETEMEL İSLAM BİLİMLERİGüncel Tartışmalar - Teorik Teklifler,15.02.2019 17.02.2019, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 11.04.2019
 • KUTLUAY İBRAHİM,İsnâaşeriyye’ye Göre Masum İmamların Allah Teâlâ ile İletişim Vasıtası Olarak İlham ve Diğer Bilgi Kaynakları, 10-12 Ekim 2019 Eskişehir, 2019, s. 512-526,I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil ve İletişim”,10.10.2019 12.10.2019, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 30.11.2019
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Hz. Peygamber’in Hadislerinde ve Sünnet’te Ailenin Korunması ve Neslin Devamı Bağlamında Alınan Tedbirler”, TİHEK, Ankara 29-30. 04. 2019. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, s. 207-235.,II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMUİNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA AİLENİN KORUNMASI HAKKIBİLDİRİLER KİTABI,29.04.2019 30.04.2019, ANKARA, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • KUTLUAY İBRAHİM,“İsnâaşeriyye İmâmiyye’sinin Muteber Saymadığı Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarını Polemik ve Tenkit Maksatlı Olarak Kullanması”, Muş Alparslan Üniversitesi, Ensâr Yayınları İstanbul 2019, s. 457-481.,Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı,26.04.2019 27.04.2019, MUŞ, 28.10.2019
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Tasavvuf Istılahlarının Oluşumunda Hadislerin Kaynaklık Değeri: Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbü’r-Rikâk’ta Kullandığı Bâb Başlıkları Özelinde”,,Buhara’xxdan Konya’xxya İrfan Mirası Ve Xııı. Yy. Medeniyet Merkezi Konya - I Uluslararası Sempozyumu,15.11.2018 17.11.2018, KONYA, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,Dâvûd-i Karsî’nin Şerh-i Tarîkat-i Muhammediyye Adlı Eserinin Kaynakları, Metodu ve Sünnet’le İlgili Görüşleri,KARS ALİMLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU,19.09.2018 21.09.2018, KARS, TÜRKİYE, 31.12.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,İmâmiyye Şiâsı Hadis Literatüründe Mehdîye Dair Rivayetlerin Sünnî Kaynaklarla Mukayesesi: Mehdî Telakkisi Ehl-i Sünnet’e Şîa’dan mı Geçti?,Uluslararası Mehdîlik Sempozyumu,29.09.2018 30.09.2018, Sivas, TÜRKİYE, 01.01.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,İsnâaşâriyye İmâmiyye’sine Göre Hadis ve Sünnetin Kaynakları,Sahabe 3: Dirayet İlimleri Milletlerarası Sempozyum,30.09.2018 01.10.2018, Sakarya, TÜRKİYE, 15.01.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,İsnâaşeriyye İmâmiyyesi’ne Göre Çoğu Sahâbî Ümmete Niçin Model Olamaz?,ULUSLARARASIİSLÂM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU,26.04.2018 28.04.2018, KAHRMANMARAŞ, 31.12.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Kâbe’nin Kudsiyetinin Kaynağı ve Oryantalistlere Göre Kâbe”,,Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan) 08-09 Ekim 2018.,08.10.2018 09.10.2018, MALATY, TÜRKİYE, 30.12.2018
 • KUTLUAY İBRAHİM,Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Usûli’l-hadîs li’l-Birgivî Adlı Eserinin Kaynakları, Metodu ve Sünnetle İlgili Görüşleri,Uluslararası Davud-i Karsi Sempozyumu,12.05.2017 14.05.2017, Kars, TÜRKİYE, 03.09.2017
 • KUTLUAY İBRAHİM,Güzel Ahlâka Dönüştürülemeyen ve Âdetleşen İbadetler Sorunu Hadisler Bağlamında Bir İnceleme,Bartın Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Geçmişten Günümüze Ahlak Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2015,13.05.2015 15.05.2015, BARTIN, TÜRKİYE, 01.12.2015
 • KUTLUAY İBRAHİM,İmâmiyye Şîasına Göre Sahâbenin Adaleti Problemi İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu II,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı, 25-26 Nisan 2015.,25.04.2015 26.04.2015, SAKARYA, TÜRKİYE, 01.01.2015
 • KUTLUAY İBRAHİM,Tıbb ı Nebevî nin Vahiy Kaynakları,Uluslararası İslam Tıb, Tıbb-ı Nebevî Kongresi, 7-10 Ekim 2015, Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Adana.,07.10.2015 10.10.2015, ADANA, TÜRKİYE, 07.10.2015
 • İbrahm Kutluay,“Kriz Zamanlarında Kadim Döneme ve Geleneğe Dönüş: 16. Yüzyılda Kadızâdeler Hareketine Karşı Kurulan Dârulhadisler, Müfredatı ve İlmi Seviyeleri,İstanbul,18-20 Aralık 2015, İstanbul, Türkiye, 2015
 • İbrahim Kutluay,Tıbb-ı Nebevî’nin Vahiy Kaynakları”, ,Adana,7-10 Ekim 2015, Adana, Türkiye, 2015
 • İbrahim Kutluay,“Güzel Ahlâka Dönüştürülemeyen ve Âdetleşen İbadetler Sorunu: ,bartın,13-14 Mayıs 2015, Bartın, Türkiye, 2015
 • İbrahim Kutluay,“İmâmiyye Şîası’na Göre Sahâbenin Adaleti Problemi”, ,Saakarya, 25-26 Nisan 2015., Sakaray, Türkiye, 2015
 • İbrahim Kutluay,.”Kur’an ve Sünnetin Yasakladığı “Kadına Şiddet Uygulama”yı Gelenek Meşru Kılabilir mi? Hadisler Bağlamında Bir Tahlil”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu,,Şanlıurfa, 13-15 Mart 2015., Şanlıurfa, Türkiye, 2015
 • KUTLUAY İBRAHİM,Râmûzu l ehâdis ve Levâmiu l ukûl Bağlamında Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî nin Hadis Şerhçiliği ve Sünnet Anlayışı sunulmuş tebliğ Gümüşhane Üniversitesi Yayınları Gümüşhane 2014 s 485 498,uluslararası Ahmed Ziyaüddîn Gümüşhanevî Sempozyumu’nda (3-5 Ekim 2013),03.10.2013 05.10.2013, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • KUTLUAY İBRAHİM,Hz Nûh ve Tûfanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve Bu Rivayetlere İsrâiliyat ın Tesiri Uluslararası Hz Nuh ve Cudi Sempozyumu 27 29 Eylül 2013 sunulmuş tebliğ Şırnak Üniversitesi Yayınları Şırnak 2014,Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013,27.09.2012 29.09.2012, ŞIRNAK, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • KUTLUAY İBRAHİM,Çağdaş Oryantalistlerin İsnada Farklı Yaklaşımları Çerçevesinde Nabia Abbott,Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hadis İhtisas Sempozyumu: Hadisin Güncel DeğerHadis İhtisas Sempozyumu: Hadisin Güncel Değeri Sempozyumu,27.04.2012 29.04.2012, LEFKOŞA, KKTC, 01.01.2014
 • İbrahim Kutluay,Râmûzu’l-ehâdis ve Levâmiu’l-ukûl Bağlamında Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî’nin Hadis Şerhçiliği ve Sünnet Anlayışı,Gümüşhane,3-5 Ekim 2013, Gümüşhane, Türkiye, 2013
 • İbrahim Kutluay,“Hz. Nûh ve Tûfanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve Bu Rivayetlere İsrâiliyat’ın Tesiri”,,Şırnak,27-29 2013, Şırnak, Türkiye, 2013
 • KUTLUAY İBRAHİM,İbnü’l-Esir el-Cezerî’nin Üsdü’l-gâbe fî Temyîzi’s-sahâbe Adlı Eserinin Tabakât Edebiyatı İçindeki Yeri, Kaynakları ve Metodu”,Cizre Sempozyumu,14.04.2012 15.04.2012, ŞIRNAK, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • İbrahim KUTLUAY,“Çağdaş Oryantalistlerin İsnada Farklı Yaklaşımları Çerçevesinde Nabia Abbott” adlı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hadis İhtisas Sempozyumu: Hadisin Güncel Değeri adlı sempozyumda (27-29.04. 2012) sunulmuş tebliğ, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, pp. 279-322.,Lefkoşa 2012,(27-29.04. 2012, Lefkoşa, Kuzey Kıbrsı Türk Cumhuriyeti, 2012
 • İbrahim Kutluay,“İbnü’l-Esir el-Cezerî’nin Üsdü’l-gâbe fî Temyîzi’s-sahâbe Adlı Eserinin Tabakât Edebiyatı İçindeki Yeri, Kaynakları ve Metodu,Şırnak,14-15 Nisan 2012), Şırnak, Türkiye, 2012
 • KUTLUAY İBRAHİM,“İbnü’l-Esîr el-Cezerî’nin en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser Adlı Eserinin Garîbü’l- Hadis Edebiyati İçindeki Yeri ve Metodu”,Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Ankara, 2010, s. 767-779.,14.05.2010 16.05.2010, ANKARA, TÜRKİYE, 03.01.2010
 • İİbrahim Kutluay,“İbnü’l-Esîr el-Cezerî’nin en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser Adlı Eserinin Garîbü’l- Hadis Edebiyati İçindeki Yeri ve Metodu” Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, ,Şırnak, Şırnak, Türkiye, 2010
 • KUTLUAY İBRAHİM,Oryantalistik Düşünceye Etkisi Açısından Haçlı Seferleri: Eyyûbîler Dönemi Özelinde,Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu,19.04.2019 20.04.2019, ığdır, TÜRKİYE
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Oryantalistlerin Kur’ȃn’ın Kaynağı ve Edebî Yönüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi”,,Uluslararası Kur’an ve Dil İlimleri Sempozyumu (Bingöl Üniversitesi 18-19-20 Aralık 2020),18.12.2020 19.12.2020
 • KUTLUAY İBRAHİM,Kriz Dönemlerinde Kadim Döneme ve Geleneğe Dönüş 16 Yüzyılda Kadızâdeler Hareketine Karşı Kurulan Dârulhadisler Müfredatı ve İlmi Seviyeleri,Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da Ilim Ve Fikir Dünyasi: Âlimler, Müesseseler Ve Fikrî Eserler II, 16. Asır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 18-20 Aralık 2015.,18.12.2015 20.12.2015, İSTANBUL
 • KUTLUAY İBRAHİM,Kur an ve Sünnetin Yasakladığı Kadına Şiddet Uygulama yı Gelenek Meşru Kılabilir mi Hadisler Bağlamında Bir Tahlil Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu,Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu Urfa 13-15 Mart 2015.,13.03.2016 15.03.2015, ŞANLIURFA
 • KUTLUAY İBRAHİM,“Kâbe’nin Kudsiyetinin Kaynağı ve Oryantalistlere Göre Kâbe”,,Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan) 08-09 Ekim 2018.,08.10.2018 09.10.2019
 • KUTLUAY İBRAHİM,İntisâru’l-Buhârî li’s-Sünneti’n-Nebeviyye, Dirâsetün min hilâli Kitâbu’l-İ’tisâm bi’l-kitâb ve’Sünne fî Sahîh-i Buhârî”,Uluslararası İntisâru’s-Sahîhayn Sempozyumu Ürdün Üniversitesi,,16.07.2010 17.07.2010, AMMAN, ÜRDÜN
 • KUTLUAY İBRAHİM, Iğdır Eyyûbîler Sempozyumu III. cilt, edit. vd. İstanbul: Hiper Yayınları 2020., Oryantalistik Düşünceye Etkisi Açısından Haçlı Seferleri, ISBN:“Oryantalistik 978-605-7853-21-9, S:190-208, HİPER, 2020
 • KUTLUAY İBRAHİM, İSLAM VE YORUM IV“Sahȃbeden Günümüze, Değişen Dindarlık Parametrelerinin Sünnet Çerçevesinde Yeniden Değerlendirilmesi”, İslam ve Youm IV. Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Fikret Karaman. edit. Serkan Demir, Soner Eraslan Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi. 2020: 237-264., “Sahȃbeden Günümüze, Değişen Dindarlık Parametrelerinin Sünnet Çerçevesinde Yeniden Değerlendirilmesi”, ISBN:978-605-7853-58-5, S:237 264, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, 2020
 • KUTLUAY İBRAHİM, Fuat Sezgin ve Temel İslâm Bilimleri, Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler, Oryantalizmin Mukabili ve Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Oksidentalizm: Fuat Sezgin Oksidentalist Sayılır Mı?, ISBN:978-605-4239-82-5, S:43 72, DİVAN, 2019
 • KUTLUAY İBRAHİM, Birgivî’nin et-Tarîkatü’l-Muhammediyye’sinde Delil Olarak Kullandığı Hadislerin Kaynak Değeri Üzerine Bir Tahlil, Birgivî’nin et-Tarîkatü’l-Muhammediyye’sinde Delil Olarak Kullandığı Hadislerin Kaynak Değeri Üzerine Bir Tahlil”, Balıkesirli Bir İslâm Âlimi: İmam Birgiv, ISBN:978-605-80945-6-7, S:461 489, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019
 • KUTLUAY İBRAHİM, İslam ve Yorum III (Din bilim ve medeniyet), Bazı Oryantalistlerle Sezgin ve A’zamî’nin Erken Dönemde Hadislerin Yazılması Meselesine Yaklaşımları, ISBN:978-605-7853-21-9, S:11 33, inönü Üniversitesi yayınları, 2019
 • KUTLUAY İBRAHİM, Sünnetin Bağlayıcılığı, ISBN:978-605-9475-29-75, Rağbet, 2017
 • KUTLUAY İBRAHİM, Şîa’da Hadis Usûlü (Ehl-i Sünnet Hadis Usûlü İle Mukayeseli Bir Çalışma), ISBN:9786059475297, Rağbet Yayınevi, 2017
 • KUTLUAY İBRAHİM, İmâmiyye Şîası na Göre Cerh ve Ta dîl Rağbet Yayınları İstanbul 2011 ISBN 978 605 4074 92 1, ISBN:978-605-4074-92-1., S:1-400, RAĞBET, 2012
 • 3. İmâmiyye Şîası’na Göre Cerh ve Ta‘dîl, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011. ISBN:, ISBN: 978-605-4074-92-1. , S:400, Rağbet Yayınevi, 2011
 • KUTLUAY İBRAHİM, Sünnete Göre Kutsiyet, ISBN:13312, ÇIRA YAYINLARI, 2010
 • KUTLUAY İBRAHİM, Mukaddes Zaman ve Mekanlar, ISBN:978-975-6835-23-4, S:1-310, RAĞBET, 2009
 • KUTLUAY İBRAHİM, Sünnetin Bağlayıcılığı, ISBN:975-6373-30-x, RAĞBET, 2005
 • (2020), (İmâmiyye Şîası na Göre Cerh ve Ta dîl Rağbet Yayınları İstanbul 2011 ISBN 978 605 4074 92 1)
 • 2011, (2020), (`İmam-ı Buhârî’nin Sünneti Müdafaası (Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu‘l-İ‘tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne Bölümü Çerçevesinde)`, Marife, Bilimsel Birikim, sayı 1, 2011 Bahar, ss. 51-73.)
 • 1, (2020), (Güzel Ahlâka Dönüştürülemeyen ve Âdetleşen İbadetler Sorunu Hadisler Bağlamında Bir İnceleme)
 • (2020), (Mukaddes Zaman ve Mekanlar)
 • 28, (2020), (İmâmiyye Şîası na Göre Haber i Vâhidin Hücciyeti Problemi Şeyh Tûsî Özelinde Marife Bilimsel Birikim 28 yıl 14 s 2 2014)
 • (2020), (Tıbb ı Nebevî nin Vahiy Kaynakları)
 • 18/2, (2020), (“Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi”)
 • 49, (2020), (The Relationship Between The Sunnah and The Waḥy and Its Effects on The Authority of Sunnah According To Some Contemporary Scholars”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX, 2019, s. 7-47.)
 • (2020), (Şîa’da Hadis Usûlü (Ehl-i Sünnet Hadis Usûlü İle Mukayeseli Bir Çalışma))
 • (2019), (Çağdaş Oryantalistlerin İsnada Farklı Yaklaşımları Çerçevesinde Nabia Abbott Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis)
 • (2019), (Câhiliyeden İslâm’a, Yesrib’den Medine’ye Sünnet’in Toplumu Dönüştürmesi: Sünnet Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme)
 • (2019), (Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis)
 • (2019), (Câhiliyeden İslâm’a, Yesrib’den Medine’ye Sünnet’in Toplumu Dönüştürmesi: Sünnet Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme)
 • (2019), (Ca‘fer es-Sâdık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi)
 • (2019), (Mevlidlerde ve Naatlarda Hz. Peygamber’in Efdaliyetine İlişkin Tasavvurun Dini Referanslar Açısından Değeri)
 • (2019), (İbâdiyye’nin Erken Dönem Hadis Kaynakları)
 • (2019), (Ca‘fer es-Sâdık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi; Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis)
 • 0019 Amerika Birleşik Devletleri Üniversitleri'nde Çağdaş Oryantalistik Çalışmalar Ve Hadisle İlgili Yeni Yaklaşım Ve İddialar, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (16.488)
 • HADITH INTERNATIONAL JOURNAL OF HADITH RESEARCHERS / ULUSLARARASI HADIS ARAŞIRMALARI DERGİSİ, 2021
 • Mizanülhak, 2020
 • 18 MART ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI
 • ILAHIYAT STUDIES
 • Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis, Baş Editör,
 • İzmir Müftülüğü , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.12.2015
 • HADİS ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 25.3.2011
 • V ULUSLARARASI TAHKİK KURSU TESİSİYYE I, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.8.2015
 • IV ULUSLARARASI TAHKİK KURSU MÜTEKADDİME, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.2.2015
 • Avustralya Üniversitlerinde İslam ve Hadisle İlgili Çalışmalar, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.7.2015
 • VI ULUSLARARASI TAHKİK KURSU, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • İzmir Müftülüğü , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.12.2015
 • HADİS ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 25.3.2011
 • V ULUSLARARASI TAHKİK KURSU TESİSİYYE I, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.8.2015
 • IV ULUSLARARASI TAHKİK KURSU MÜTEKADDİME, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.2.2015
 • Avustralya Üniversitlerinde İslam ve Hadisle İlgili Çalışmalar, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.7.2015
 • VI ULUSLARARASI TAHKİK KURSU, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Şîa ve Ehl-i Sünnet Hadis kaynaklarında Ehl-i Beyt'e dair rivayetlerin mukayesesi, HÜSEYİN YÜREKLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Şîa ve Ehl-i Sünnet Hadis Kaynaklarında Ehl-i Beyt'e Dair Rivayetlerin Mukayesesi, HÜSEYİN YÜREKLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İmamiyye Şîası'nda İhtilâfü'l-hadîs-takiyye ilişkisi (Şeyh et-tûsî'nin el-istibsâr'ı özelinde), ZELİHA ÜLKÜHAN AYBAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ahmed Zerrûk'un hadisçiliği ve sünnet anlayışı, KÜBRA YAŞAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Şevkânî’nin Hadis Şerhçiliği ve Şârihlere Yönelttiği Tenkitler/ haz. Asaad Rezq Ahmed Alkhawlani, Alkhawlani Asaad Rezq Ahmed, Tamamlanmış
 • Oryantalislerin Hadise Dair Çalışmalarının Kaynak ve Metotları, Masharib Syed Muhammed Masharib, Tamamlanmış
 • İmâmî Ekollerden Usûlîlik ve Hadise Dair Görüşleri, Erdinç Abdülhamit, Tamamlanmış
 • Şîa’da Hadis Şerhçliği, Meclisî’nin Mir’âtü’l-ukûl’ü Özelinde, Kobak Said, Tamamlanmış
 • İktibas San’atı: Endülüslü Şair Lisânüddin b. Hatîb’in Şiirleri Özelinde / haz., Kartal Metin, Tamamlanmış
 • Ehl-i Sünnet ile Şîa’nın Hadislerin Tedvînine Dair Görülerinin Değerlendirilmesi, Abdurrahman Erez, Tamamlanmış
 • MİLLİ EĞİTİM-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ORTAK KOMİSYON KARARI, İNGİLTERE ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.2005 - 1.1.2009
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, REHBER NGİLİZCE ARAPÇA, Tam Zamanlı, 1.1.1999 - 1.1.1950
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1985 - 1.1.2009
 • kültür ve turizm bakanlığı , rehber, Tam Zamanlı,
 • milli eğitim bakanlığı , öğretmen, Tam Zamanlı,
 • ? Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kokartlı Arapça ve İngilizce Ülkesel Profesyonel Turist Rehberi , Üyelik, 1997
 • ? Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kokartlı Arapça ve İngilizce Ülkesel Profesyonel Turist Rehberi , Üyelik, 1997
 • Konferans, “Hz. Peygamber’in Örnekliğinin Anlamı” , Konuşmacı, Amerika Diyanet Centre, Maryland (USA):, 2020
 • Konferans, “Sünnet Etrafındaki Şüphelerin Oryantalistik Kaynakları ve Sebepleri”, New York Manhattan (USA): 03. 02. 2020., Konuşmacı, New York Manhattan (USA), 2020
 • Konferans, “Hz. Peygamber’in Sünnet’i Olmadan İslȃm bir Nizam Olabilir mi?” New Jersey (USA): 31. 01. 2020. , Konuşmacı, New Jersey (USA), 2020
 • Konferans, “The Opinions of Some Orientalists on The Registration of Hadiths in Early Time of Islam”, Konuşmacı, Seville University (İspanya), 2019
 • Panel, The Main Problems of Youth” :Günümüz Gençliğinin Sorunları ve İslâm’ın Çözüm Önerileri “11.07.2015. , Konuşmacı, Melbourne/Australia İlim College, 2015
 • Konferans, “Niyetlerimizi Allah’ın Rızasına Ayarlamak”, 06.07.2015., Konuşmacı, Wollongong (Avustralya) Conference Hall, 2015
 • Konferans, “What is Our Duty in This World” Dandelong (Avustralya), 27.06.2015., Konuşmacı, Dandelong (Avustralya), 2015
 • Panel, Yaşamıma Yön Veriyorum Projesi Çerçevesinde “Hulefa-i Râşidîn’in Liderlik Özellikleri” İzmir Çeşme Familia Otel, Konferans 29.05.2015., Konuşmacı, İzmir Çeşme Familia Otel, 2015
 • Panel, Melbourne İlim College, Konuşmacı, Melbourne Avustralya, 2015
 • Konferans, The Improtance of Nafs Education in Islam, Sidney Wilford Conference Hall, 05.07.2015., Konuşmacı, Sidney Avustralya, 2015
 • Konferans, Ana Hatlarıyla İlk Üç Asır Hadis Tarihi ve Hadis Usulü, Seminar, Melbourne İlim College,12.05.2015, Konuşmacı, Melbourne Avustralya, 2015
 • Çalıştay, İzniir Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticlilerinin Müfredat Programları Çalıştayı, Katılımcı, Seferihisart İzmir, 2015
 • Konferans, Hadis ve Sünnet Olmadan İslâm’ı Tatbik Mümkün mü?, Eğiticilik, İstanbul Kartal Atalar: Sâdabâd Konferans Salonu Kartal/İstanbul, 2014
 • Konferans, Erasmus Teaching Exchange: “The Concept of Holiness in Semitic Religions: a Comparative analysis”, 2. “Christianity and Islam. Common figures, matters in dispute and agreement.”, Konuşmacı, Pomerinian University Sociology Department (Polonya), 2013
 • Konferans, “Some Obstacles in teaching and learning Foreign Lanugage in Turksih Universitesi”. 15-22 Ekim 2012. , Konuşmacı, Bükreş Üniversitesi Arabic Department (Romanya): , 2012
 • Konferans, “The Importance of the Sunnah in Islam”, , Konuşmacı, Osnabrück Üniversitesi Theology Faculty (Almanya), 2012
 • Konferans, The Meaning of Holiness: According to The Qur’an and Sunnah , Eğiticilik, Londra Büyükelçiliği Diyanet Müşavirliğinde. , 2005

Dersler

Menüyü Kapat