Prof. Dr. Sevgi Tütün

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahitay(Tefsir)
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • TÜTÜN SEVGİ,XX. VE XXI. YÜZYIL MÜFESSİRLERİNİN YORUMLARI BAĞLAMINDA HURUF-I MUKATTA’xxA’xxYA BAKIŞ, METAFİZİKA, 2018, 1, 6 32
 • TÜTÜN SEVGİ,Kur’an’da Erẕeli'l-ʽumur ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme, cumhuriyet ilahiyat dergisi, 2016, 20, 299 328
 • TÜTÜN SEVGİ,Kur an da Bazı İman Konularının Ele Alınışı The Handling of Issues Some Faith in The Quran, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2015, 19, 7 28
 • TÜTÜN SEVGİ,Kur an da Bazı İman Konularının Ele Alınışı The Handling of Issues Some Faith in The Quran, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2015, 19, 7 28
 • Sevgi Tütün,KUR’AN’DA BAZI İMAN KONULARININ ELE ALINIŞI, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2015, 19, 7-28
 • TÜTÜN SEVGİ,KUR AN DA NEBE VE HABER KAVRAMLARI, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 37, 267 294
 • TÜTÜN SEVGİ,YİRMİNCİ YÜZYIL MÜFESSİRLERİNİN GARANİK OLAYINA BAKIŞI, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 16, 587 613
 • TÜTÜN SEVGİ,BELED SURESi BAGLAMINDA İNSAN VE ÖZELLİKLERİ, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 16, 383 404
 • TÜTÜN SEVGİ,MEKKİZADE MEHMED TAHiR EFENDİ VE TEFSİR RİSALESİ, C .ü. İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 16, 515 532
 • TÜTÜN SEVGİ,KUR AN DA RIZA KAVRAMININ KULLANILDIĞI YERLER, DEÜİFD, 2011, 34, 149 174
 • TÜTÜN SEVGİ,MEHMET AKİF ERSOY UN VAAZ VE İRŞADFAALiYETLERİNDE KUR AN TEFSİRİNİN YERİVE ÖNEMİ, Diyanet llmi Dergi, 2011, 47, 57 68
 • TÜTÜN SEVGİ,TABERi TEFSiR iNDE HZ AiŞE NiN RiVAYETLERi VETEFSiR METODU, İstem, 2010, 8, 99 111
 • Câmiu'l-Beyân Işığında Hz. Âişe'nin Kur'an'ı Anlama ve Yorumlama Metodu,Sivas,28-29 nisan, sivas, Türkiye, 2016
 • SEVGİ TÜTÜN,HAC 47, SECDE 5 VE MEARİC 4. AYETLERİN TEFSİRLERDEKİ YORUMU ,ULUSLARARASI İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ I. CİLT,08-11 10.2015, Konya, Türkiye, 2015
 • Hz. Aişe ve Kur'an'ı Tefsiri (Taberi Tefsir Örneği),Sivas,22-23.05.2015, Sivas, Türkiye, 2015
 • TÜTÜN SEVGİ,Kur’an’ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?,I. Uluslararası Kur’an’ı Yeniden Düşünme Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 18.12.2013
 • TÜTÜN SEVGİ,Kur’an’ın Çocuk Haklarına Bakışı,Kur’an’da Aile Sempozyumu,10.12.2010, TÜRKİYE, 12.12.2010
 • TÜTÜN SEVGİ,Dostluk Ekseninde Hz. İbrahim ve Ailesine Yansıttığı Mesajlar,1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKİYE
 • TÜTÜN SEVGİ, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız, Mehmet Akif'in Dini Faaliyetleri (İrşat ve Vaaz Faaliyetleri), ISBN:978-625-7366-00-7, S:117 130, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2021
 • TÜTÜN SEVGİ, Kur’an’a Göre İman - İnkar Temelinde Yakınlık ve Uzaklık, ISBN:978-6059669-29-0, S:272, Kayıhan, 2017
 • TÜTÜN SEVGİ, Taberi Refsiri Bağlamında Örneklerle Hz. Aişenin Tefsir Rivayetleri ve Metodu, ISBN:978-605-9669-27-6, Kayıhan, 2017
 • TÜTÜN SEVGİ, KUR AN DA PEYGAMBER AİLELERİ, ISBN:978-605-5996-52-9, KAYIHAN, 2012
 • TÜTÜN SEVGİ, KUR AN DA PEYGAMBER AİLELERİ, ISBN:978-605-5996-52-9, KAYIHAN, 2012
 • KUR'AN'DA PEYGAMBER AİLELERİ, ISBN:978-605-5996-52-9, S:272, KAYIHAN, 2012
 • TÜTÜN SEVGİ, ÖLÜMÜN İÇİNDEKİ HAYAT HAYATIN İÇİNDEKİ ÖLÜM, ISBN:975-757-92-9, KAYIHAN, 2007
 • TÜTÜN SEVGİ, ÖLÜMÜN İÇİNDEKİ HAYAT HAYATIN İÇİNDEKİ ÖLÜM, ISBN:975-757-92-9, KAYIHAN, 2007
 • ÖLÜMÜN İÇİNDEKİ HAYAT HAYATIN İÇİNDEKİ ÖLÜM, ISBN:975-757-92-9, S:254, KAYIHAN, 2007
 • 1, (04.04.2016), (Yirminci Yüzyıl Müfessirlerinin Garânik Olayına Bakışı)
 • 6, (15.10.2015), (MEHMET AKİF ERSOY'UN VAAZ VE İRŞAT FAALİYETLERiNDE KUR'AN TEFSİRİ NİN YERİ VE ÖNEMİ'')
 • 4, (06.10.2014), (Kur’an’da Rıza Kavramının Kullanıldığı Yerler.)
 • 2, (01.07.2014), (“Mehmet Âkif Ersoy’un Vaaz ve İrşad Faaliyetlerinde Kur’an Tefsirinin Yeri ve Önemi”)
 • 2, (02.06.2014), (“Taberi Tefsir’inde Hz. Aişe’ninRivayetleri ve Tefsir Metodu,”)
 • 8, (02.06.2014), (“Mehmet Âkif Ersoy’un Vaaz ve İrşad Faaliyetlerinde Kur’an Tefsirinin Yeri ve Önemi”)
 • 55, (01.04.2013), (Taberinin Camiul Beyan İsimli Eserinde Hz. Aişeden Yapılan Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendiririlmes)
 • 3, (01.07.2013), (Taberinin Camiul Beyan İsimli Eserinde Hz. Aişeden Yapılan Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi)
 • 1, (02.01.2012), (Ölümün İçindeki Hayat Hayatın İçindeki Ölüm)
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
 • CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, 2016
 • MİZANÜL HAK
 • MİZANÜL HAK
 • Rodos Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesindeki Tefsir Eserlerinin İncelenmesi, AHMET KERVANCIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Rodos Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesindeki Tefsir Eserlerinin İncelenmesi, AHMET KERVANCIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Vâkıdî'nin Megâzî'sindeki tefsir rivayetleri, SALİH KOPUZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Vâkıdî'nin Megâzî'sindeki tefsir rivayetleri, SALİH KOPUZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Şevkânî'nin Fethü'l-Kadîr'inde Furkân ve Şuarâ sûrelerindeki kıraat farklılıkları, CİHAT ÇELİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İBNİ KESİR TEFSİRİNDE ABDULLAH İBNİ MESUD'UN RİVAYETLERİNİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Şükrü GEDİKBAŞI, Devam eden
 • İbn-i Acibe ve Bursevi’xxnin İşari Tevillerinin Mukayesesi (Yusuf Suresi Örneği), KADİR YILMAZTÜRK, Tamamlanmış
 • es-Sicistânî’xxnin Nüzhetü’xxl-Kulûb ve Emîr es-San`ânî’xxnin Tefsîru Garîbi’xxl-Kur’ân İsimli Eserlerinin Mukayesesi, MISRA AÇAR, Tamamlanmış
 • İbn-i Acibe ve Bursevi’xxnin İşari Tevillerinin Mukayesesi (Yusuf Suresi Örneği), KADİR YILMAZTÜRK, Tamamlanmış
 • es-Sicistânî’xxnin Nüzhetü’xxl-Kulûb ve Emîr es-San`ânî’xxnin Tefsîru Garîbi’xxl-Kur’ân İsimli Eserlerinin Mukayesesi, MISRA AÇAR, Tamamlanmış
 • MUHASİBİ KAFİYECİ VE SUBHİ SALİH ÖRNEĞİNDE TEFSİR USULÜ VE İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ, AKİF YILDIRIM, Devam eden
 • Mekki b. Ebi Talib’ in “el-Hidaye” isimli Eserinin Tefsir İlmi Açısından İncelenmesi, MUSTAFA DİLSİZ, Devam eden
 • Vakidi’ nin Meğazi’ sindeki Tefsir Rivayetleri, SALİH KOPUZ, Devam eden
 • Radyo programı, İzmir, 2.1.2006
 • Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ,Üniversitede diğer idari görev
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DİN HİZMETLERİ UZMANI, Tam Zamanlı, 1.1.2005 - 1.1.2013
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DİN HİZMETLERİ UZMANI, Tam Zamanlı, 1.1.2005 - 1.1.2013
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.2005
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.2005
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMEN, Tam Zamanlı,
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DİN HİZMETLERİ UZMANI, Tam Zamanlı,
 • DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ , 13.2.2019
 • İKÇÜKAM, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015
 • FAKÜLTE KURULU , Üyelik, 2014
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU, Üyelik, 2013
 • Çalıştay, İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ Cami Hizmetleri ve Cami Dışı Din Hizmetleri Çalıştayı, Başkan, ÇEŞME-İZMİR, 2013

Araştırma Alanları

 • İlahiyat

Dersler

Menüyü Kapat