Prof. Dr. Saffet Köse

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Rektör
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Başkanı
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
 • Doktora MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • KÖSE SAFFET,Fıkhi Açıdan Helal Gıdanın Temel İlkeleri, Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 2020
 • KÖSE SAFFET,Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi, İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 1 42
 • GÜLTEKİN FATİH,ÇEKER ORHAN,ELGÜN ADEM,GÜRBİLEK MEHMET,ŞİMŞEK MURAT,Oral Rıfat,KÖSE SAFFET,TÜRKER SELMAN,DÖNDÜREN HAMDİ,Ünaldı Mustafa,KÜÇÜKÖNER ERDOĞAN,YETİM HASAN,AYDIN AHMET,DEDE BÜLENT,ÖZMEN İSMAİL,BAŞAYİĞİT LEVENT,Cengiz Mustafa,TİLKİ TAHİR,Akın Sümeyye,Gıda Katkı Maddelerinin İstihale Yönünden Değerlendirilmesi, Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 2020, 2, 21 33
 • GÜLTEKİN FATİH,ÇEKER ORHAN,ELGÜN ADEM,GÜRBİLEK MEHMET,ŞİMŞEK MURAT,ORAL RIFAT,KÖSE SAFFET,TÜRKER SELMAN,DÖNDÜREN HAMDİ,ÜNALDI MUSTAFA,KÜÇÜKÖNER ERDOĞAN,YETİM HASAN,AYDIN AHMET,DEDE BÜLENT,ÖZMEN İSMAİL,BAŞAYİĞİT LEVENT,CENGİZ MUSTAFA,TİLKİ TAHİR,AKIN SÜMEYYE,Evaluation of Food Additives in Terms of Istihalah., Journal of Halal Life Style, 2020
 • KÖSE SAFFET,İSLAM İKTİSADINDA BİR FİNANS KAYNAĞI / ARACI OLARAK ORTAKLIK, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2018
 • KÖSE SAFFET,Türkiye gerçekliğinde sivil toplum ve cemaatler, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 9 22
 • KÖSE SAFFET,Alomirat Suliman Husam,Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, 197 224
 • KÖSE SAFFET,Eşya ile ilişkide Değişen Tüketim Zihniyeti, mîzânü'l-hak İslami İlimler Dergisi, 2015, 1, 27 40
 • KÖSE SAFFET,Şafi'î Zahiriliğinin Analizi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, 23, 11 24
 • KÖSE SAFFET,HUKUK MU AHLÂK MI İSLÂM NOKTA İ NAZARINDAN DİN AHLÂK HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011
 • KÖSE SAFFET,Günümüz Türk Aile Dokusunda Zihniyet Değişikliği Üzerine GözlemeDayalı Bir Analiz, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010
 • KÖSE SAFFET,Zayd b. ‘Ali His Life, Works, and Place in Islamic Legal Thought, Ilahiyat Studies, 2010, 1, 126 129
 • KÖSE SAFFET,Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik –Kur’ân-Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım, İslam hukuku araştırmaları, 2010, 13 38
 • KÖSE SAFFET,Misyâr Nikâhı –Kur’ân ve Sünnetin Çizdiği Aile Modeli Çerçevesinde Bir Yaklaşım-, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2009, 13 34
 • KÖSE SAFFET,Ca Ferîlikte Mut a ve Ona Karşı Sünnî Duruş, marife, 2008
 • KÖSE SAFFET,?İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası?, sy. 11, Konya 2008, s.139-166., İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, 139 166
 • KÖSE SAFFET,İslam Açısından Ebeveynin Çocukları Üzerindeki Hakları Veya Çocukların Ebeveynine Karşı Vazifeleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, 345 368
 • KÖSE SAFFET,CİHAD ŞİDDETE REFERANS OLABİLİR Mİ, islam hukuku araştırmalar dergisi, 2007
 • KÖSE SAFFET,hz ömerin bazı uygulamaları bağlamında ahkamın değişmesi tartışmalarına bir bakış, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğü ve Barış Yolunda İki Farklı Tecrübe –Dinsel Şiddet Süreci: Hıristiyanlık- Farklılıklarla Bir Arada Yaşama Örneği: Müslüman Toplumlar, sy. 5, Konya 2005, s.13-48., İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 13 48
 • KÖSE SAFFET,Muhammed Ebû Zehre (1898-1974): Hayatı-İslam Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlgili Bazı Görüşleri-Eserleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 479 496
 • KÖSE SAFFET,Şeyhulislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin (1085-1162/1674-1749) Hâmid el-İmâdî’nin (1103-1171/1692-1758) “el-Lum’a Fî Ahvâli’l-Mut’a” Adlı Risâlesine Yazdığı Tekmile, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 421 432
 • KÖSE SAFFET,?Mustafa Ahmed ez-Zerkâ? (1907-1999): Hayatı- Eserleri-İslam Hukuku İle İlgili Bazı Görüşleri-Fetvalarından Örnekler?, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 585 616
 • KÖSE SAFFET,Prof. Dr. Muhammed Ma‘rûf ed-Devâlîbî (1898-1974): Hayatı-Bazı Siyasi Faaliyetleri-İslam Hukuku Alanındaki Bazı Görüşleri-Eserleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 681 698
 • KÖSE SAFFET,Hanefî Fakîhi Seriyyüddîn İbnü’ş-Şıhne’nin (851-921/1448-1515) Nazmü’l-mes’aili’lleti’s-sükût fîhâ Rızâ Adlı Risâlesinin Tahkîkli Neşri (edition critiqué), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, 319 329
 • KÖSE SAFFET,Fıkıh Literatürünün Tartışmalı İki Eseri: el-Mecmû‘u’l-kebîr ve el-Mehâric fi’l-hiyel, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, 288 311
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, 101 116
 • KÖSE SAFFET,Hanefî Fakîhi Hâmid el-İmâdî’nin “Lum‘a fî ahvâli’l-Mut‘a” Risâlesinin Tahkîkli Neşri (edition critiqué), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, 227 261
 • KÖSE SAFFET,Hile-i Şer’iyye Konusunda İlginç Bir Risale: İbn Osman, er-Redd alâ men Temesseke bi-mezhebeyi’l-İmameyn Ebî Hanîfe ve’ş-Şâfiî fî istibâhati’r-ribâ bi’l-hiyel (edition critiqué), İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, 2003, 231 255
 • KÖSE SAFFET,Freedom of Religion and Concience from the Perspective of Islamic Law, Beynelxalk Hüquq/International Law, 2002, 50 65
 • KÖSE SAFFET,osmanlıda şeri cezalar, islamiyat, 1999
 • KÖSE SAFFET,Anne-Babanın Bağış (Hibe) Konusunda Çocukları Arasında Yaptığı Ayrımcılık, Mehir, 1999, 14 20
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukuk Düşüncesinin Bazı Problemleri Bir Zihniyetin Eleştirisi, İslamiyat, 1999, 2, 35 50
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunun Modern Hukuka Katkıları Konusunda Bir Deneme, makalat, 1999, 7 33
 • KÖSE SAFFET,Cahiliye Arap Toplumunda Kocaların Hanımlarına Yaptıkları Bazı Haksızlıklar ve İslam?ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler, mehir, 1999, 8 13
 • KÖSE SAFFET,TEŞEKKÜL DEVRiNDE ”FIKHIN DÜNYEViLİGİ” FİKRİ VE GÜNÜMÜZDEKi YANSIMALARI, İLAM, 1997
 • KÖSE SAFFET,AYNI ANDA ÜÇ BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR, mehir dergisi, 1997
 • KÖSE SAFFET,Mezhep Görüşleri İle İlgili Farklı Nakiller, islami sosyal bilimler, 1996, 3, 101 128
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunun Statik Olduğu İddiasının Tahlili, selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesi, 1996, 255 295
 • KÖSE SAFFET,İslam’da Hukuk Devleti İlkesinin Dinamikleri, İLAM ARAŞTIRMALAR, 1996, 1, 7 52
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunda İkrahın Sözlü Tasarruflara Tesiri Konusundaki Tartışmalar ve Sosyal Hayattaki Yansımaları, DİYANET İLMİ DERGİ, 1996, 32, 35 53
 • KÖSE SAFFET,Dinin Sınırları (Abdülkerim Süruş’un görüşlerine bir değerlendirme), İLİM VE SANAT, 1996, 81 86
 • KÖSE SAFFET,İslam Açısından Ötanazi'ye (Ölüm Hakkı) Bir Bakış, Kamer Dergisi, 1996, 7 11
 • KÖSE SAFFET,postmodern feminist söylemin toplumsal cinsiyet eşitliği ya da adaleti,Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu,11.11.2016 13.11.2016, BURSA, TÜRKİYE, 01.12.2016
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukuku Açısından Emek,İslam İktisadı ve Emek,04.04.2015 05.04.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 03.04.2016
 • KÖSE SAFFET,mezheplerarası ve mezhepler içi etkileşim,imam-ı azam ve birlikte yaşama hukuku,07.05.2015 08.05.2015, eskişehir, TÜRKİYE, 01.12.2015
 • KÖSE SAFFET,Kardeşliğin Fıkhî Boyutu Hukuku,Kutlu Doğum Sempozyumu,21.04.2012 22.04.2012, ANKARA, TÜRKİYE, 01.06.2012
 • KÖSE SAFFET,Toplumsal Meşruiyet Açısından Nikâhta Aleniyet ve Türkiye de İmam Nikâhı Uygulaması,Dinlerde Nikâh Sempozyumu,06.04.2012 08.04.2012, İZMİR, TÜRKİYE, 10.10.2012
 • KÖSE SAFFET,ŞİMŞEK MURAT,İSTİHLÂK Haram Bir Maddenin Dinen Haramlık Vasfını Giderecek Şekilde Çok Miktardaki Helal Bir Maddeye Karışması,1. ULUSAL HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ,19.11.2011 20.11.2011, ANKARA, TÜRKİYE, 02.02.2012
 • KÖSE SAFFET,trafik ahlakı,3. karayolu trafik güvenliği sempozyumu,16.05.2012 18.05.2012, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukuna Göre Bulunmuş Çocuğun Lakît Temel Hakları,I. Türkiye Çocuk Kongresi,25.02.2011 27.02.2011, TÜRKİYE, 07.02.2011
 • KÖSE SAFFET,Bursa nın Hocazâdesi Hayatı ve İlmi Kişiliği,Uluslar Arası Hocazade Sempozyumu,22.10.2010 24.10.2010, bursa, TÜRKİYE, 02.02.2011
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler,KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi Çocuk sorunları ve İslam Sempozyumu,30.09.2005 02.10.2005, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10.10.2010
 • KÖSE SAFFET,Ailede Meşruiyet Temeli Olarak Nikâh,Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Sempozyumu,11.04.2009 12.04.2009, konya, TÜRKİYE, 07.10.2010
 • KÖSE SAFFET,Suyun Kullanımı ve Su Kaynaklarının Korunması Hususuna Kur ân ve Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım,Çevre ve Din,15.05.2008 16.05.2008, konya, TÜRKİYE, 05.05.2010
 • KÖSE SAFFET,Müslüman Düşüncesinde İnsanın İnsanlığı Sebebiyle Saygının Zirve Noktası Gayr ı Müslimlere Mali Yardımın İbadet Kapsamında Oluşu,Uluslar Arası Davraz Kongresi,24.09.2007 27.09.2007, ISPARTA, TÜRKİYE, 02.05.2009
 • KÖSE SAFFET,Cihad Şiddete Referans Olabilir mi,Din ve Dünya Barışı,26.04.2007 28.04.2007, istanbul, TÜRKİYE, 10.10.2007
 • KÖSE SAFFET,Kur ân ı Kerîm e Göre Ferde Mes ûliyet Yükleyen ve Bunu Düşüren Faktörler,Kur’ân-ı Kerîm’de Mes’ûliyet: Kaynağı, Sınırları, Sonuçları,09.10.2004 10.10.2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10.10.2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı,Dinin Dünya Barışına Katkısı Sempozyumu,15.04.2005 17.04.2005, ANKARA, TÜRKİYE, 01.01.2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı,kutlu doğum sempozyumu,15.05.2005 16.05.2005, TÜRKİYE, 01.12.2006
 • KÖSE SAFFET,Hîle i Şer iyye Konusunda Ebû Hanîfe ye Yöneltilen İthamlar,İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu,16.10.2003 19.10.2003, BURSA, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • KÖSE SAFFET,Hz Ali nin İslam Hukuk Felsefesinin İnkişafındaki Rolü Bazı İctihad ve Tatbikatlarının Tahlili,Hz. Ali’yi anmak,02.02.2001 03.02.2001, AZERBAYCAN, 10.10.2003
 • KÖSE SAFFET,Faizsiz Bank Modeli Müasır Faizsiz Maliyye Müessiselerinin İş Strukturu,Azerbaycan'da İktisadi İslahatların Hayata keçirilmesi Xüsusiyetleri ve Problemleri,15.05.2002 17.05.2002, BAKÜ, AZERBAYCAN, 09.09.2002
 • KÖSE SAFFET,İslam Toplumunda Yaşayan Gayr i Müslimlerin Din ve Vicdan Özgürlüğü,Şark Meselesi Problemleri,12.06.2002 14.06.2002, bakü, AZERBAYCAN, 10.10.2002
 • KÖSE SAFFET,Cihad Kültürü ve Terör,Cihad Kültürü ve Terör,20.12.2001 22.12.2001, bakü, AZERBAYCAN, 04.04.2002
 • KÖSE SAFFET,Ahlak ı Nasiri de Yönetim Halk İlişkisi,uluslararası Tusi sempozyumu,20.06.2000 22.06.2000, BAKÜ, AZERBAYCAN, 03.01.2001
 • KÖSE SAFFET,Çağdaş Uygulamada Ticaret Mallarının Zekatı,I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Mesleleri Kongresi,25.09.1996 27.09.1996, Konya, TÜRKİYE, 04.03.1997
 • KÖSE SAFFET,Religious Moral and Pyschological Value of Marriage,Family as a Value in Terms of Religion, Tradition and Modernity,26.11.2010 27.11.2010, ANTALYA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,Religious Toleranceand the Role of National Leader Heydar Aliyev in Establishment of Tolerance in Azerbaijan,Heydar Aliyev and Religious Policy in Azerbaijan: Realities and Prospects the International Conference,03.04.2007 04.04.2007, BAKÜ, AZERBAYCAN
 • KÖSE SAFFET,Dini Bilgiyi Aktarım ve Hayatı Tanzim Aracı Olarak Fetvalar,V. Din Şûrası,08.12.2014 10.12.2014, ANKARA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,Günümüzde Klasik Fıkıh Metinlerinin Anlaşılması Sorunu,Günümüzde İslam'ı Anlamak Paneli,29.05.2016 29.05.2016, BURSA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,AÇILIŞ KONUŞMASI,Din Eğitiminde Verimlilik ve Motivasyon Sempozyumu,14.05.2016 15.05.2016, balıkesir, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,İnsan ve Helal,Dünya Helal Zirvesi,15.12.2016 17.12.2016, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET, Küresel Salgının Anatomisiİnsan ve Toplumun Geleceği, Küresel Salgının İnanç Değerleri Bakımından Yorumu ve Dini Hayata Etkileri, ISBN:978-605-2249-46-8, S:837 864, TDV Yayın Matbaacılık, 2020
 • KÖSE SAFFET, Ticaret, ISBN:978-625-7015-38-7, iktisat yayınları, 2020
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku Açısından Kanuna Karşı Hile ve Hile-i Şer’iyye, ISBN:978-605-69922-7-8, Hikmetevi Yayınları, 2020
 • KÖSE SAFFET, Fıkıh Usûlü, İctihâd, İftâ ve Kazâ, ISBN:978-605-2233-56-6, S:519 542, grafiker yayınları, 2019
 • AVCI CASİM, TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI, “Üsve-i Hasene”:Bir Ahlâk Modeli Olarak Hz. Peygamber, ISBN:978-605-7619-59-4, Ensar Neşriyat, 2019
 • ÇETİNTAŞ İBRAHİM, Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, İslâm Ahlak Felsefesinin Kaynağı Olarak NebevÎ Ahlâk, ISBN:978-605-7619-59-4, S:75 97, Ensar Neşriyat, 2019
 • KÖSE SAFFET, İslam’ın Dinamiği Cihat, ISBN:978-3-947179-38-1, S:190, plural publications, 2019
 • ERDEM MEHMET,KÖSE SAFFET, Ислам укугуна киришүү, ISBN:978-9967-9123-0-4, Мегамедиа, 2018
 • yeter hasan serhat,KAHRAMAN ABDULLAH,KÖSE SAFFET,BAYINDIR SERVET,ÖZDİREK RECEP,MEMDUHOĞLU ADNAN,ÇEKER ORHAN,YILMAZ İBRAHİM, Anadolu İmam Hatip Lisesi-FIKIH Ders Kitabı, 1. Ünite: Fıkıh İlmi, ISBN:978-975-11-4565-9, S:11 20, MEB Devlet Kitapları, 2018
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku El Kitabı, İslam Hukuk Ekolleri ve İhtilaf Sebepleri, ISBN:978-605-9247-70-2, S:71 106, Grafiker, 2017
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku El Kitabı, İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Dönemleri, ISBN:978-605-9247-70-2, S:43 70, Grafiker, 2017
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku El Kitabı, Aile Hukuku, ISBN:978-605-9247-70-2, S:281 370, Grafiker, 2017
 • ÇEKER ORHAN,KÖSE SAFFET,KAHRAMAN ABDULLAH,BAYINDIR SERVET,YILMAZ İBRAHİM,ÖZDİREK RECEP,MEMDUHOĞLU ADNAN,Yeter Hasan Serhat, Anadolu İmam Hatip Lisesi FIKIH, Hac, Kurban, ISBN:978-975-11-4305-1, S:150 172, MEB, 2017
 • GÜNAY HACI MEHMET,TÜRCAN TALİP,GÖZÜBENLİ BEŞİR,KÖSE SAFFET,KAHRAMAN ABDULLAH,ÇEKER ORHAN,HAÇKALI ABDURRAHMAN,ÇALIŞ HALİT,KOŞUM ADNAN,YERLİKAYA ÜNAL,DEMİR YILDIZ,PEŞE AHMET MUHAMMET, İSLAM HUKUKU, DEVLETLER HUKUKU, ISBN:978-605-4692-06-4, S:529 548, GRAFİKER YAYINLARI, 2017
 • GÜNAY HACI MEHMET,TÜRCAN TALİP,GÖZÜBENLİ BEŞİR,KÖSE SAFFET,KAHRAMAN ABDULLAH,ÇEKER ORHAN,HAÇKALI ABDURRAHMAN,ÇALIŞ HALİT,KOŞUM ADNAN,YERLİKAYA ÜNAL,DEMİR YILDIZ,PEŞE AHMET MUHAMMET, İSLAM HUKUKU, YARGILAMA HUKUKU, ISBN:978-605-4692-06-4, S:577 598, GRAFİKER YAYINLARI, 2017
 • KÖSE SAFFET, Fıkhî Mezhepler, ISBN:9786058565791, yazıgen, 2017
 • KÖSE SAFFET, Fıkha Giriş, ISBN:978-3-944441-88-7, plural publication, 2017
 • ÇEKER ORHAN,KÖSE SAFFET,KAHRAMAN ABDULLAH,BAYINDIR SERVET,YILMAZ İBRAHİM,ÖZDİREK RECEP,MEMDUHOĞLU ADNAN,Yeter Hasan Serhat, Fıkıh, İbadât (Namaz - Zekat - Ramazan ayı ve oruç), MEB, 2017
 • GÜNAY HACI MEHMET,TÜRCAN TALİP,GÖZÜBENLİ BEŞİR,KÖSE SAFFET,KAHRAMAN ABDULLAH,HAÇKALI ABDURRAHMAN,ÇEKER ORHAN,ÇALIŞ HALİT,KOŞUM ADNAN,YERLİKAYA ÜNAL,DEMİR YILDIZ,PEŞE AHMET MUHAMMET, İSLAM HUKUKU, GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ: SEBEPLER, YÖNTEMLER, YAKLAŞIMLAR, ISBN:978-605-46-92-06-4, S:601 619, GRAFİKER YAYINLARI, 2017
 • ACAR ABDULLAH,ŞİMŞEK MURAT,BİLGİLİ İSMAİL,CAN MUSTAFA,ÇOLAK ABDULLAH,KÖSE SAFFET, İslamın Orta Yolu, Oruç, ISBN:978-605-389-320-2, S:232 262, Sadav Vakfı, 2017
 • KÖSE SAFFET,ŞİMŞEK MURAT,ÖZER HASAN,ÇEKER HUZEYFE,ÖZTÜRK GÜNEŞ, Ketâibü alamil-ahyâr min fukahâi mezhebi Numan el-Muhtâr, Mektebetül-İrşad, 2017
 • KÖSE SAFFET,ŞİMŞEK MURAT,ÖZER HASAN,ÇEKER HUZEYFE,ÖZTÜRK GÜNEŞ, Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Nu’mâni’l-muhtâr, ISBN:9-786056-705472, Mektebetü’l-İrşad, 2017
 • KÖSE SAFFET, Ahilik ve Meslek Ahlakı, İslamda Ticaret ve Ahlak, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2016
 • KÖSE SAFFET, İslam İbadet Esasları El Kitabı, Helaller-Harramlar, ISBN:978-605-4692-25-5, S:311 371, Grafiker, 2016
 • KÖSE SAFFET, Bir Değer Olarak Mahremiyet, ISBN:122121212, ofset, 2016
 • KÖSE SAFFET, ibadetten Kulluk Şuuruna, ISBN:978-9944-83-937-2, ERKAM YAYINLARI, 2016
 • KÖSE SAFFET,kaplan ilyas, Umdetü Zevi l basair li halli Muhimmatil Eşbâh ve n nezair, irşad Kitabevi, 2016
 • KÖSE SAFFET, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Mehir, 2014
 • Saffet Köse-Mohammad Hashim Kamali, Menschenrechte aus zwei islamtheologischen Perspektiven, ISBN:978-3-631-64321-1, Peterlang, 2013
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ZERKĀ, Mustafa Ahmed, S:286 289, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ZEYD b. ALİ, S:313 316, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukukuna Giriş, ISBN:978-605-351-028-4, Hikmetevi, 2012
 • KÖSE SAFFET, İslam İş ve Ticaret Ahlakı, ISBN:978 975 6303 12 2, İGİAD, 2012
 • KÖSE SAFFET, Câmi u l fusûleyn, 26. ve 27. Fasıl, S:613 664, Kültür Bakanlığı, 2012
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TEHECCÜD, S:323 325, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TEKBİR, S:341 343, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TERAVİH, S:482 483, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, SÜKÛT, S:51 53, Türkiye Diyanet Vakfı, 2010
 • KÖSE SAFFET, Âzâdî din ve Endîşe ez Dîdegâh fıkh i İslami, Kabil İntişârât-ı Saîd, 2009
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, RÜŞVET, S:303 306, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, RÜŞD, S:298 300, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ, S:26 27, Türkiye Diyanet Vakfı, 2007
 • KÖSE SAFFET,kaplan ilyas, Saîd b Ali es Semerkandî nin Cennetü l ahkâm cünnetü l hisâm fi l hiyel ve l mehâric adlı eserinin tahkîkli neşri, Dâru Sâdır, 2006
 • KÖSE SAFFET, Cennetü l ahkam ve cünnetü l hisam fi l hiyel ve l mehariz, ISBN:9953-13-144-9, Beyrut Dâru Sadır, 2005
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, MUHAMMED EBÛ ZEHRE, S:519 522, Türkiye Diyanet Vakfı, 2005
 • KÖSE SAFFET, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku, ISBN:9756835303, Rağbet, 2004
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, ISBN:975-355-529-6, Bakü Adiloğlu Yayıncılık; İstanbul İz Yayıncılık, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, LAKĪT, S:68 69, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, LUKATA, S:223 225, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, el-MECMÛ‘, S:264 265, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, el-MEHÂRİC, S:361 363, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, ISBN:9789753555296, iz, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSNEVÎ, S:160 161, Türkiye Diyanet Vakfı, 2001
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’l-HÂC el-ABDERÎ, S:52 52, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’l-MUKRÎ el-YEMENÎ, S:138 140, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’n-NAKĪB el-MISRÎ, S:166 167, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’s-SÂİĞ ez-ZÜMÜRRÜDÎ, S:196 197, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’z-ZİYÂ el-MEKKÎ, S:248 248, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’z-ZÂGŪNÎ, S:242 242, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İMÂDÎ, S:171 171, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSFERÂYÎNÎ, Ebû Hâmid, S:514 514, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Istılah, S:357 358, Şamil yayınevi, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLHAK el-VÂSITÎ, S:275 275, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah, S:276 277, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLKUDDÛS, Şeyh Sadr, S:279 279, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜRREZZAK, S:283 284, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN BATTA, S:358 359, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN DÂVÛD ez-ZÂHİRÎ, S:410 411, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ AKİL, S:420 421, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBU HÜREYRE, S:434 435, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ CEMRE, EbU Bekir, S:427 427, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ LEYLA,Muhammed b. Abdurrahman, S:436 437, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÛ ZEMENÎN, S:449 449, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EMİRU HAC, S:476 477, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN KİRAN, S:137 138, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MEKKÎ, S:174 175, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MERZÛK el-HAFÎD, S:185 186, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MERZÛK el-HATÎB, S:186 188, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN NASRULLAH, S:229 229, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN VEHB, S:441 442, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HEREVI, Muhammed b. Ataullah, S:226 227, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HİLE, S:28 29, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HİYEL, S:170 178, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HOCAZÂDE MUSLİHUDDİN EFENDİ, S:207 209, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hülle, S:475 477, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, ISBN:975-548-113-3, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HADI-ILELHAK, Yahya b. Hüseyin, S:17 18, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HAFS b. GIYAS, S:118 118, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HASIRI, Muhammed b. Ihrahim, S:383 384, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HAMMAD b. İSHAK, S:486 486, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, İslam hukukunda Kanuna Karşı Hile Hile i Şer iyye, İstanbul Birleşik Yayıncılık, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HABİS b. SA'D, S:380 380, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HACVİ, S:522 522, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ERDEBİLİ, Yusuf b. İbrahim, S:279 280, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ESVED b. YEZÎD, S:441 442, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EŞ‘ARÎ, Ebû Bürde, S:443 444, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, DİCVÎ, S:284 285, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 1994
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EBÜ GANİM, S:126 127, Türkiye Diyanet Vakfı, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ta‘dîl-i Erkân, S:74 75, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tahrîmen Mekrûh, S:95 95, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tenzîhen Mekrûh, S:183 183, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Teşehhüd, S:201 202, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Vasîle, S:314 315, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Visâl Orucu, S:351 352, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Yazılı İkrâr, S:392 393, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Yed-i Emîn, S:393 394, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Vasi, S:313 314, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Zilyed-Zilyedlik, S:466 468, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, EBÜ ÖMER el-KADİ, S:211 211, TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 1994
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DİA, Cemâleddin Abdullah Efendi, S:307 308, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 1993
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ölü, S:164 165, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Özel Mülkiyet, S:184 186, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Sünnet-i Gayr-ı Müekkede, S:463 463, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Sünnet-i Müekkede, S:463 463, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstişâre, S:230 232, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstinbât, S:227 228, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İllet, S:137 139, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İşhad, S:238 240, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, kefâet, S:327 329, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Köpek, S:395 397, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Lâkit, S:16 17, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Kurban, S:412 414, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Lukata, S:29 31, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Maslahat, S:67 67, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, mehir, S:107 111, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Merhûn, S:138 140, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Mest, S:161 162, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Murâbaha, S:278 279, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Mümeyyiz, S:348 349, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Müstaîr, S:387 389, Şamil, 1991
 • (2020), (Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Nu’mâni’l-muhtâr)
 • (2020), (HUKUK MU AHLÂK MI İSLÂM NOKTA İ NAZARINDAN DİN AHLÂK HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME)
 • (2020), (Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik Kur ân Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım)
 • (2020), (İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması)
 • (2020), (İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti)
 • (2020), (İSLAM HUKUKU)
 • (2020), (Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu)
 • (2020), (Umdetü Zevi l basair li halli Muhimmatil Eşbâh ve n nezair)
 • (2020), (İslam Hukuku Açısından Kanuna Karşı Hile ve Hile-i Şer’iyye)
 • (2020), (İslam da Hukuk Devleti İlkesinin Dinamikleri)
 • (2020), (İslam Hukukuna Giriş)
 • (2020), (İslam Hukukunun Modern Hukuka Katkıları Konusunda Bir Deneme)
 • (2020), (Fıkıh Literatürünün Tartışmalı İki Eseri el Mecmû u l kebîr ve el Mehâric fi l hiyel)
 • (2020), (İslam Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet)
 • (2019), (Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Nu’mâni’l-muhtâr)
 • (2019), (İslam Hukukuna Giriş)
 • (2019), (İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti)
 • (2019), (İslam Hukuku El Kitabı)
 • 9, (2019), (Cihad Şiddete Referans Olabilir Mi?)
 • 7, (2019), (Hz Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış)
 • 17, (2019), (HUKUK MU AHLÂK MI İSLÂM NOKTA İ NAZARINDAN DİN AHLÂK HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME)
 • 6, (2019), (İslam Hukukunun Statik Olduğu İddiasının Tahlili)
 • (2019), (İslam hukukunda Kanuna Karşı Hile )
 • (2019), (Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku)
 • 4, (2019), (osmanlıda şeri cezalar)
 • 3, (2019), (Fıkıh Literatürünün Tartışmalı İki Eseri el Mecmû u l kebîr ve el Mehâric fi l hiyel)
 • (2019), (İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması)
 • 2, (2019), (TEŞEKKÜL DEVRiNDE ”FIKHIN DÜNYEViLİGİ” FİKRİ VE GÜNÜMÜZDEKi YANSIMALARI)
 • 13, (2019), (Misyâr Nikâhı Kur ân ve Sünnetin Çizdiği Aile Modeli Çerçevesinde Bir Yaklaşım)
 • (2019), (Umdetü Zevi l basair li halli Muhimmatil Eşbâh ve n nezair)
 • 2, (2019), (İslam Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet)
 • İslam Tarihi / Hulefa-i Raşidîn Dönemi Dersleri -Hz. Ömer Dönemi-, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (75.000),28.12.2019
 • İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı Ve Kırgızcaya Çevirisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (39000),1.10.2018
 • Cemâleddin el Konevî nin v 770 1369 el Gunye fi l Fetâvâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (3566),30.12.2016
 • HANEFİ MEZHEBİNDEBİYOGRAFİ GELENEĞİ, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (7995),21.8.2016
 • Sadru ş şehîd Husâmuddîn b Mâze nin 536 1141 el Vâkıâtu l Husâmiyye el Ecnâs Adlı Eseri nin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (8586)
 • Tahkik: İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, Editör,
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Editör,
 • İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Editör,
 • İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Editör,
 • İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Yöneten ve yönetilen bağlamında Mecelle'nin 58. maddesinin (Raiyye, yani teb'a üzerine tasarruf maslahata menûttur) incelenmesi, ERDOĞAN KOCAGÖZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Es-Sadruşşehid Ömer B. Abdilaziz'in (ö. 536/1141) Kitabü'l-Vakıât adlı eserinin tahkik ve değerlendirilmesi, ABDUL NASIR HAKIMI, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çocuk Mallarının Yönetimi ve Çocuğun Mali Sorumlulukları, RUKİYE AK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Osmanlı Hukukunda ta'zir suç ve cezaları, MEHMET KOÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mahmud Derviş şiirlerinde dini semboller, EYUP AKŞİT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği, HUZEYFE ÇEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Cemâleddin el-Konevî'nin (v. 770/1369) el-Gunye fi'l-Fetâvâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, MUHAMMAD AKRAM HAKİM, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İSLAM HUKUKUNDA HAPİS CEZASI VE HAPİSHANE, MEMET ZEKİ UYANIK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Borçlar Hukukunda akitlerde ca'lî şartlar, MAHMUT SAMAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nesefî'nin (Ö. 710 / 1310) el - Musaffâ'sının fıkıh tarihindeki yeri ve edisyon kritiği, HASAN ÖZER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Ceza Hukukunda suça teşebbüs, ADEM ÇİFTCİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Muamelat Konularında Örfe Dair Hükümler el-Hidâye Örneği, İSMATULLAH AWLİAQUL, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • El-Minhac adlı eseri çerçevesinde İmam Nevevi'nin Şafii mezhebine katkıları, MEHMET BAHATTİN ALPHAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Buhârî'nin Kâle ba'du'n-nâs ifadesiyle rey ehline itirâz ettiği meselelerin analizi, SHARİFULLAH SHARİFİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tâhir b. Âşûr'un talakla ilgili görüşleri ve Mâlikî mezhebi ile mukayesesi, ENİSE DEMİREL, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda kabz, ARİF ATALAY, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam hukukunda çocuk istismarını önleyici tedbirler, MUHAMMAD ARİF ABDULNAZAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefî mezhebinde kavâ`id ilmi ve gelişimi, NECMETTİN KIZILKAYA, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Günümüz Kazakistan'ında aile ilişkilerindeki bazı örfi uygulamaların fıkhî açısından incelenmesi, YKYLASKHAN MAİLAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefî Fakîhi eş-Şürünbülâlî'nin (994-1069/1586-1659) ?Hüsâmü'l-Hükkâmi'l-Muhıkkîn li-saddi'l-Buğâti'l-Mu `tedîn `An Evkâfi'l-Müslimîn'' adlı risâlesinin tahkiki, MATİULLAH SEDİQİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Borçlar ve Ceza Hukuku Açısından trafik kazalarından doğan sorumluluk, İBRAHİM ATALAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Eşin nafakasını düşüren haller, HAMİYET AYIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bürhaneddin el-Merginani'nin ''Muhtaratü'n-Nevazil''eserinin edisyon kritiği, AHMED SALİH AHMED GYUNESH, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Son devir İslam hukukçularında Mustafa Ahmed ez-Zerkâ'da yöntem, KAMİL IŞIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda hükümlere tesiri bakımından bedensel engel, HİLÂL ÖZAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebü'l-Hasen el-Mâverdî ve Ebû Ya`lâ el Ferrâ'nın el-Ahkâmü's-Sultâniyye adlı eserlerinin mukayesesi (İmamet ve yargı konuları örneği), MUSA KAZIM BAKIR, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda sorumluluk doktrini açısından kanunu bilmeme hali, MEHMET ZAHİD ÇOKYÜRÜR, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam hukukunda bağlayıcılık bakımından Hz. Peygamber'in tasarrufları, MURAT ŞİMŞEK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Oryantalist Joseph Schacht ve an Introductıon to Islamıc Law adlı eseri bağlamında İslâm Hukukuna dair görüşleri, FARUK SALDIRAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam muhakeme usulünde şahitlikten dönmenin kararlara etkisi, CEMİL LİV, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda bir hüküm ve külli kaide kaynağı olarak İstishab, YAŞAR KOÇYİĞİT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam aile hukukunda tahkim müessesesi ve hakemin boşama yetkisi, FATMA AÇIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda kadının erkekten farklı değerlendirildiği hükümler, MUHAMMET ALİ DANIŞMAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda ikrâhın sözlü tasarruflara etkisi, MEHMET KASAP, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda ihtikâr, MEHMET ZEKİ UYANIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Hazm'ın nesh anlayışı, MEHMET ÖZBAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Ebî Leylâ: Hayatı, eserleri ve İslam Hukuku'ndaki yeri, RIFAT ÇEVİK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda düşünce hürriyeti, ALİ İNCİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • İslam Hukukuna göre zina suçu ve cezası, İSRAFİL AKÇAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • 5. ENGELSİZ SANAT ÖDÜLLERİ,2018
 • Fahr-ı Ferman,2002
 • İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Hukuku Bölümü Telif ve Redaksiyoen uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.1986 - 1.1.1992
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı , Üyelik, 2014
 • Ensar Vakfı, Üyelik, 2013
 • Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı , Başkanlık, 2012

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat