Doç. Dr. İbrahim Kaplan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Lisansüstü ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Üniversite ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • KAPLAN İBRAHİM,SADIKER ÖMER,RAHMETULLAH EL-HİNDİ’NİN TESLİS ELEŞTİRİSİ, IBAD ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 3, 625 633
 • KAPLAN İBRAHİM,Din, Fıtrat ve Akl-ı Selim İlişkisi Üzerine, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 17, 61 84
 • KAPLAN İBRAHİM,ŞEMSÜDDÎN ES SEMERKANDÎ NİN NÜBÜVVET ANLAYIŞI, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALRI DERGİSİ, 2016, 5, 739 765
 • KAPLAN İBRAHİM,HARPUTLU İSHAK EFENDİ YE GÖRE TESLİS DOKTRİNİNİN ÇELİŞKİLERİ, HİKMET YURDU, 2016, 9, 175 192
 • KAPLAN İBRAHİM,S AHMET ARVASÎ NİN DİN ANLAYIŞI, INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGIOUS SCIENCES, 2014, 45 64
 • KAPLAN İBRAHİM,ERKEN DÖNEM MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN POLEMİK GELENEĞİ, HİKMET YURDU, 2010, 3, 155 188
 • KAPLAN İBRAHİM,TEZ TANITIMI İSMAİL ŞIK MAHMUD B ZEYD EL LÂMİŞÎ NİN KELÂM ANLAYIŞI, İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ, 2009, 4, 465 466
 • KAPLAN İBRAHİM,KİTAP TANITIMI ZAHİD AKSU İSLÂM IN DOĞUŞUNDA TOPLUMSAL REALİTE, HİKMET YURDU, 2009, 2, 421 425
 • KAPLAN İBRAHİM,HIRİSTİYAN TEOLOJİSİYLE ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN ERKEN DÖNEM KELAMI, KELAM ARAŞTIRMALARI, 2008, 6, 131 155
 • KAPLAN İBRAHİM,MEVLANA NIN MUHAMMED İKBAL İN FİKRİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, MARİFE, 2007, 7, 163 174
 • KAPLAN İBRAHİM,M İKBAL İN TEVHİD YORUMU TEVHİD İNANCININ DİNAMİK YAPISI, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 12, 83 101
 • KAPLAN İBRAHİM,TEOLOJİK İLİŞKİLER BAĞLAMINDA HZ MUHAMMED İN GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAZI MESELELER, DİNİ ARAŞTIRMALAR, 2007, 9, 117 131
 • KAPLAN İBRAHİM,ERKEN DÖNEMDE HIRİSTİYAN KARŞITI SÖYLEMİ HAZIRLAYAN SEBEPLER, ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 47, 165 183
 • KAPLAN İBRAHİM,MUHAMMED İKBAL İN ISLAHAT PROJESİNDE İNSANIN KADERİ PROBLEMİ, KELAM ARAŞTIRMALARI, 2003, 1, 71 88
 • KAPLAN İBRAHİM,KİTAP TEZ TANITIMI HULUSİ ARSLAN MUTEZİLEYE GÖRE İYİLİK VE KÖTÜLÜK PRIBLEMİ, DİNÎ ARAŞTIRMALAR, 2000, 5, 213 216
 • KAPLAN İBRAHİM,ŞIK İSMAİL,AKBAŞ HAMDİ,Muhammed İkbal’in Kader Yorumu: Açık Gelecek Fikri,2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,07.12.2018 08.12.2018, 31.12.2018
 • KAPLAN İBRAHİM,Çağdaş Dönem Eş’arilik Eleştirisi -Muhammed İkbal Örneği-,V. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu -Eş’xxarilik-,04.05.2018 06.05.2018, Kastamonu, TÜRKİYE, 19.10.2018
 • KAPLAN İBRAHİM,AKBAŞ HAMDİ,Kur’an’da Dinî Çeşitliliği İfade Eden Kavramların Teolojik Yorumu,Ices 2018 1. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences,09.04.2018 11.04.2018, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15.05.2018
 • KAPLAN İBRAHİM,POLAT BAYRAM,Seyyid Ahmet Arvasi de Ölümsüzlük Düşüncesi,IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,26.04.2017 28.04.2017, Niğde, TÜRKİYE, 26.04.2017
 • KAPLAN İBRAHİM,İBRAHİMÎ DİNLER KAVRAMI ÜZERİNE,Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa Uluslararası Sempozyumu,12.05.2017 13.05.2017, Şanlıurfa, TÜRKİYE, 15.10.2017
 • KAPLAN İBRAHİM,EBÛ HANİFE’NİN İMAN-AMEL İLİŞKİSİ PROBLEMİNE YAKLAŞIMI VE GÜNCEL DİNÎ-TOPLUMSAL SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNE KATKISI AÇISINDAN TAHLİLİ,IV. Uluslararası Şeyh Şa ban-ı Veli Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-,05.05.2017 07.05.2017, Kastamonu, 15.12.2017
 • KAPLAN İBRAHİM,Hasan Kâfi Akhisârî (Bosnevî) ye Göre İman-Amel İlişkisi,Third Sarajevo International Conference Irreguler Migration towards EU and Balkan Countries,27.04.2017 30.04.2017, SAREJOVA, BOSNA HERSEK, 15.04.2017
 • KAPLAN İBRAHİM,Öteki İnanç Sistemlerinden Ayırdedici Özellikleriyle İslâm İnanç Esasları,II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,18.05.2017 20.05.2017, Antalya/Alanya, TÜRKİYE, 10.05.2017
 • ŞIK İSMAİL,KAPLAN İBRAHİM,Şefaat Anlayışları ve Gündelik Hayata Yansımaları,14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,22.08.2016 23.08.2016, Gostivar, MAKEDONYA, 01.12.2016
 • KAPLAN İBRAHİM,S Ahmet Arvasi ye Göre İnsanın Anlam Arayışı ve Din,14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,22.08.2016 23.08.2016, Gostivar, MAKEDONYA, 01.12.2016
 • KAPLAN İBRAHİM,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsanın Kaderi Problemine Yaklaşımlar,2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,01.12.2016 04.12.2016, Antalya, TÜRKİYE, 26.12.2016
 • KAPLAN İBRAHİM,İlk Dönem Müslüman Hıristiyan Polemiği Tartışılan Konular Açısından Bir Değerlendirme,Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler,28.04.2016 01.05.2016, Ankara, TÜRKİYE, 19.11.2016
 • KAPLAN İBRAHİM,İmam ı A zam Ebu Hanife de Eleştirel Dşünce,Bütn Yönleriyle İmam-ı A'zam ve Hanefilik Sempozyumu,28.04.2015 30.04.2015, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 30.12.2015
 • KAPLAN İBRAHİM,Mâturîdî de Din ve Vicdan Hürriyeti,Uluslarrası İmam Mâturîdî Sempozyumu,28.04.2014 30.04.2014, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30.07.2014
 • KAPLAN İBRAHİM,Maturidi ye Göre Hıristiyanların Hz İsa nın Tabiatı Hakkındaki Teolojik Yanılgıları,1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu,03.05.2012 06.05.2012, TÜRKİYE, 12.12.2012
 • KAPLAN İBRAHİM,İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerindeki Kelam Dersleri,XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu,25.05.2012 27.05.2012, TÜRKİYE, 01.11.2012
 • KAPLAN İBRAHİM,MÜZAKERE ÇAĞDAŞ ŞİÎ DÜŞÜNCESİNDE KUR AN I ANLAMADA FARKLI YAKLAŞIMLAR MUHAMMED MÜÇTEHİD ŞEBÜSERİ VE HERMENÖTİK METODU ASİYE TIĞLI,KUR'AN KELÂMI KİMLİK VE HAKİKAT OLARAK İSLÂM,20.05.2011 21.05.2011, ISPARTA, TÜRKİYE
 • KAPLAN İBRAHİM, KELAM IV SİSTEMATİK KELAM NÜBÜVVET VE AHİRET, PEYGAMBERLİK VE KUTSAL KİTAP, ISBN:978-605-2028-97-1, S:143 179, ALTINORDU YAYINLARI, 2019
 • KAPLAN İBRAHİM,KARAGÖZ NAİL, Kelâm IV Sistematik Kelâm Nübüvvet ve Âhiret, Ahiret Günü ve Ahirete İman, ISBN:978-605-2028-97-1, S:259 280, Altınordu, 2019
 • KAPLAN İBRAHİM,KARAGÖZ NAİL, Kelâm IV Sistematik Kelâm Nübüvvet ve Âhiret, Ölüm ve Kabir Hayatı, ISBN:978-605-2028-97-1, S:215 233, Altınordu, 2019
 • YEŞİLYURT TEMEL,ŞIK İSMAİL,KAPLAN İBRAHİM,KARAGÖZ NAİL,BULUT ZÜBEYİR,YILMAZ MUSTAFA SELİM,ÖNAL RECEP, Sistematik Kelam III, İnkarcı Akımlar, ISBN:978605280296, Gece Kitaplığı, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM,OKŞAR YUSUF,ŞIK İSMAİL, Kelam III Sistematik Kelam/İman ve İlahiyat, Sıfatlar Merkezli Teolojik Tartışmalar, ISBN:978-605-288-029-6, S:187 208, Gece Kitaplığı, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM, KELAM I KELAM TARİHİ/KELAM OKULLAR, MU’TEZİLE, ISBN:978-605-986-793-1, S:93 125, GECE KİTAPLIĞI, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM,SADIKER ÖMER, Kelam I Kelam Tarihi/Kelam Okulları, Ehl-i Sünnet, ISBN:978-605-986-739-1, S:127 162, Gece Kitaplığı, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM, XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslâm Düşünürleri, Muhammed İkbal (1877-1938), ISBN:978-605-4239-68-9, S:317 348, Divan Kitap, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM,OKŞAR YUSUF,ŞIK İSMAİL, KELAM III SİSTEMATİK KELAM/İMAN VE İLÂHİYAT, SIıfatlar Merkezli Teolojik Tartışmalar, ISBN:978-605-288-029-6, S:187 207, Gece Kitaplığı, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM,TANRIBİLİR TARIK,BULUT ZÜBEYİR, KELAM III SİSTEMATİK KELAM/İMAN VE İLÂHİYAT, İMANLA İLGİLİ TEOLOJİK PROBLEMLER, ISBN:978-605-288-029-6, S:49 77, GECE KİTAPLIĞI, 2017
 • KAPLAN İBRAHİM, SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER, İLK DÖNEM MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN POLEMİĞİ -TARTIŞILAN KONULAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME-, ISBN:978-605-180-522-1, S:679 692, GECE KİTAPLIĞI, 2016
 • KAPLAN İBRAHİM, KELÂM AÇISINDAN TAHRİF VE KUTSAL KİTAPLARIN MEVSÛKİYETİ MESELESİ, ISBN:978-605-180-33-26, GECE KİTAPLIĞI, 2016
 • KAPLAN İBRAHİM,KARAGÖZ NAİL, KELÂM IV SİSTEMATİK KELAM 2 NÜBÜVVET MEAD, MEÂD, ISBN:978-605-4495-85-9, S:129 146, ARAŞTIRMA, 2016
 • KAPLAN İBRAHİM,YÜRÜK İSMAİL, KELÂM IV SİSTEMATİK KELÂM 2 NÜBÜVVET MEAD, CENNET VE CEHENNEM, ISBN:978-605-4495-85-9, S:233 253, ARAŞTIRMA, 2016
 • KAPLAN İBRAHİM,KARAGÖZ NAİL, KELÂM IV SİSTEMATİK KELÂM 2 NÜBÜVVET MEAD, AHİRET GÜNÜ VE AHİRETE İMAN, ISBN:978-605-4495-85-9, S:169 189, ARAŞTIRMA, 2016
 • KAPLAN İBRAHİM,YILMAZ MUSTAFA SELİM, KELÂM IV SİSTEMATİK KELAM 2 NÜBÜVVET MEAD, KIYAMET, ISBN:978-605-4495-85-9, S:147 167, ARAŞTIRMA, 2016
 • ŞIK İSMAİL,YÜRÜK İSMAİL,KARAGÖZ NAİL,KAPLAN İBRAHİM, KELÂM I KELÂM TARİHİ KELÂM OKULLARI, ISBN:978-605-9867-93-1, GECE KİTAPLIĞI, 2015
 • KAPLAN İBRAHİM, TEMEL DİNÎ BİLGİLER I İSLÂM İNANÇ ESASLARI, ISBN:978-605-60134-1-6, ÖNCÜ BASIMEVİ, 2013
 • AYDIN MESUT,DÜNDAR RECEP,KAPLAN İBRAHİM,AYDIN GÜLER, BELÂBİLU R RÂSİYE FÎ RİYÂZİ AMÂSİYYE MUSTAFA VAZIH AMASÎ, ISBN:978-975-00214-3-5, YOK, 2011
 • KAPLAN İBRAHİM, KELAM A DAİR GÖRÜŞLERİYLE MUHAMMED İKBAL, ISBN:978-605-60134-0-9, ÜÇMART PRESS, 2008
 • KAPLAN İBRAHİM, İSLÂM A GÖRE HIRİSTİYANLIK ERKEN DÖNEM İSLÂM KAYNAKLARINDA HIRİSTİYANLIK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, ISBN:978-975-255-189-3, IQ KÜLTÜR-SANAT, 2008
 • (01.06.2017 00:00), (An Examlpes of Polemic/Apolegetic Literature in the Early Modern Ottoman Empire)
 • (06.06.2008 00:00), (Türklerin Dini’inden Hilal’in Gölgesine veya Kibirden Korkuya, 1896 ve 1995 Amerika’sında İki Farklı İslâm Algısı)
 • 1, (01.01.2016 00:00), (Zeydî Kelamcı Kasım b. İbrahim er-Rssî’nin Teslis Eleştirisi)
 • Necmeddin Tarsusi’nin Urcuze’sinde Eş’ari-Hanefi Teolojik Farklılaşmalar, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (5749,90),10.5.2018
 • DİN, FITRAT, AKL-I SELİM İLİŞKİSİ, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (11986, 20),30.12.2017
 • S Ahmet Arvasi ye Göre İnsanın Anlam Arayışı ve Din, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4056,92),30.12.2016
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • KİLİS 7 MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • HİKMET YURDU
 • DİNİ ARAŞTIRMALAR
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • KELAM ARAŞTIRMALARI
 • Hikmet Yurdu
 • Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Dini Araştırmalar
 • Kelam Araştırmaları
 • Hikmet Yurdu
 • Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
 • Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
 • TURKISH STUDIES
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • KADER
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör,
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör,
 • EŞ'ARÎ KELAMINDA GÜNAHLARIN AFFI, DURHASAN ÇELİK, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Lise öğrencilerinin kaderle ilgili kavramlara yükledikleri anlamlar (Hatay-İskenderun örneği), TUĞBA KARENOĞULLARI, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ,2016
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) İslam İnanç Ekollerinin Kurucuları Atlası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Mürcie Fırkasının Yayıldığı Bölgeler, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Hicri IV. Asra Kadar Şia’nın Yayıldığı Bölgeler Haritası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Mürcie Fırkasının Yayıldığı Bölgeler, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Alevi Bektaşilik Kavramlar Çarkı, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Dini Yorumlar Prizması, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Erken Dönemde Eş’arilik ve Selefiliğin Yayıldığı Bölgeler Haritası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Kelam Problemleri Kavram Haritası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018) Erken Dönemde Maturidiliğin Yayıldığı Bölgeler Haritası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018
 • ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım YarışmasıSergisi Hicri IV. Asra Kadar Şia’nın Yayıldığı Bölgeler Haritası, ASOS Yayınları Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4 MERKEZ/ELAZIĞ ISBN: 978-605-2132-23-4 Yayım tarihi: 15 Nisan 2018, 9.4.2018

Dersler

Menüyü Kapat