Doç. Dr. Cahit Külekçi

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
 • İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜAK - İSLAM TARİHİ
 • Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İSLAM TARİHİ
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İSLAM TARİHİ
 • Üniversite 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • KÜLEKÇİ CAHİT,Ermeni Kaynaklarında Siyer Anlatıları -Movses Dasxurants'i’nin Tarihi Örneği-, AKADEMİK SİYER DERGİSİ, 2020, 1, 140 154
 • KÜLEKÇİ CAHİT,NAZİF SÜRÛRÎ’NİN HİLÂFET-İ MUAZZAMA-İ İSLÂMİYYE İSİMLİ RİSÂLESİ, Hikmet Yurdu, 2018, 11
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Siyer Hadis İlişkisi Bağlamında Siyerde Apokaliptik Haberlerin Genişlemesi, Siyer Araştırmaları Dergisi, 2018, 2, 153 165
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanlı Toplumunda Ermeni Ailesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), 2017
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Hilmizade Rıfat’xxın Sa’xxd b. Ebî Vakkas İsimli Risalesi, HİKMET YURDU, 2017, 10, 253 275
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Şark Sorununun Zuhuru Bağlamında III. Selim Döneminde Ermeniler, HİKMET YURDU, 2017, 10, 51 86
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Paris Anlaşması Üzerine Ali Suavi’xxnin Notları, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2016, 9, 193 213
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanlı Devleti nde Birlikte Yaşam Paskalya Örneği, SBARD, 2015, 1, 67 83
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Mekke nin Siyasal Yapısının Oluşum Sürecinde Kusay b Kilâb, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, 2014, 24, 103 119
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Tarih i Cevdet e Göre Rum İhtilalinin Dahili Sebepleri 1819 1823, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2014, 7, 29 52
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Toplumsal Boyutlarıyla Osmanlı Devleti nde Heterodoks Ermeniler, İSTEM, 2014, 21, 103 124
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Fransız İhtilali ve Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 5, 151 170
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Dinî Münasebetler Çerçevesinde Osmanlı Devleti nde Toplumsal Çatışma Rum Ermeni Toplumu Örneği, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, 2013, 23, 65 90
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanlı Devleti nde Ermeni Cemiyetleri ve Ermeni Cemiyet i Hayriye i Umûmiyyesi Nizamnâmesi, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2013, 6, 391 405
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Ermeni Kimliğinin Dönüşüm Süreci ve Âmira Sınıfının Oluşumu, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2013, 6, 101 117
 • KÜLEKÇİ CAHİT,İlk Dönem İslam Siyâsî Tarihinde Hutbe Uygulaması, Turkish Studies, International Periodica For The Languages, Litarature And History of Turkish, 2013, 8, 307 321
 • KÜLEKÇİ CAHİT,İbn i Kemâl in Galatâtu l Avâm İsimli Risalesi, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2012, 5, 261 274
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Katolik Ermenilerin Osmanlı Devleti nden Göç Ettirilmesi, İnönü Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 2, 83 103
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanlı Vergi Sisteminde Ermeni Milleti Vergisi, Birey ve Toplum Dergisi, 2011, 1, 31 40
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanlı nın Anayasallaşma Sürecinde Mithat Paşa ve Fâik Ali nin Mithat Paşa İsimli Eseri, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2011, 4, 47 70
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Tarih İlmine Kaynaklık Etme Bakımından Meskûkât Hz Ömer Dönemi Örneği, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 11, 157 169
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Dâru l Muallimîn in Usul ve Esasını Gösterir Nizamname, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 11, 171 179
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Dâru l Muallimîn Nizamname i Cedidi, e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi, 2010, 3, 150 156
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devleti nde Faaliyet Gösteren Ermeni Cemiyetleri, İSTEM, 2010, 15, 143 157
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Din Algısının İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması İmamiyye Örneği,İslam ve Yorum Sempozyumu III,11.04.2019 12.04.2019, TÜRKİYE, 23.11.2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT,İstanbul Camileri Bağlamında Ermeni Mimarların Osmanlı Cami Mimarisine Etkisi,Uluslararası Cami Sempozyumu,08.10.2018 09.10.2018, 01.12.2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Dinin Algılanmasında Tarihin Araçsallaştırılması: İmamiyye Örneği,Uluslararası islam ve Yorum Sempozyumu,01.05.2018 02.05.2018, 15.12.2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Hz. Ömer’xxin Halid b. Velid’xxle İlişkisi,ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU,02.11.2017 03.11.2017, SİVAS, TÜRKİYE, 15.06.2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT,İmam Hatip Liselerinde Okutulan Siyer Müfredatının ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi,ULUSLARARASI GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM HATİP OKULLARI SEMPOZYUMU,28.04.2017 , 28.04.2017
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Tarih ve Yorum: Sahabenin Peygamber Algısı Ekseninde Çağdaş Peygamber Algılarının Yorumsal İzdüşümü,ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU,08.05.2017 , 08.05.2017
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Dulkadir Coğrafyasında Ermeni İskanı,ULUSLARARASI DULKADİR BEYLİĞİ SEMPOZYUMU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Osmanı’xxda Mezhep Tercihi ve Şafii Mezhebinin Seyri,ULUSLARARASI İMAM ŞAFİİ SEMPOZYUMU,01.01.2011 , DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • KÜLEKÇİ CAHİT,Cumhuriyet Döneminde Bir Muhtesib: Ali Gaffar Okkan,BİR KARDEŞLİK HİKAYESİ: ALİ GAFFAR OKKAN SEMPOZYUMU,01.01.2011 , SAKARYA, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Müslümanların Engizisyonu 2, Nasır-ı Hüsrev, ISBN:978-605-2339-36-7, S:234 238, MANA, 2020
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Alaaddin Harzemşah, ISBN:9786052339404, S:134 139, MANA, 2020
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Müslümanların Engizisyonu 2, Hoca Sinan Paşa, ISBN:978-605-2339-36-7, S:290 295, MANA, 2020
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Celaleddin Harzemşah, ISBN:9786052339404, S:119 128, MANA, 2020
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Tarihin Araçsallaştırılması, İmamiyye Örneği, ISBN:97585455487, MANA, 2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Müslümanların Engizisyonu I, İbnü’xxl-Mukaffa, ISBN:9786052339282, MANA, 2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Müslümanların Engizisyonu, Hallac-ı Mansur, ISBN:9786052339282, MANA, 2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İslam Tarihi Kaynakları, Genel Dünya Tarihleri, ISBN:9786052339336, MANA, 2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife’xxnin Hayatı, ISBN:9786052105696, ENDÜLÜS, 2019
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Osmanlı Türkçesi Dersleri, ISBN:9786058177314, FİDAN, 2019
 • YILMAZ METİN,ÖZKAN MUSTAFA,DEMİRCAN ADNAN,APAK ADEM,YÜKSEL AHMET TURAN,ŞEYBAN LÜTFİ,ERKOÇOĞLU FATİH,AZİMLİ MEHMET,HİZMETLİ MUSTAFA,KÜLEKÇİ CAHİT,ÖZTÜRK LEVENT,PALABIYIK MUHAMMET HANEFİ,KILIÇ MUSTAFA,YAZAR NURULLAH, İslam Medeniyeti Tarihi, Hizmet Sektörü, ISBN:978-605-81272-6-5, S:59 97, Bilay Yayıncılık, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Hicret, ISBN:9786052105276, ENDÜLÜS, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Siyer Yıllığı I, Bir Sondakika Sınıfı: Tuleka, ISBN:9786052105290, ENDÜLÜS, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İslam Medeniyeti Tarihi, Sosyal Hayat, ISBN:9786058127265, BİLAY, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İslam Tarihi II, Selçuklular, ISBN:9786058228382, BİLAY, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İslam Tarihi II, Maveraünnehr, ISBN:9786058228382, BİLAY, 2018
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İmtiyazlar Bağlamında Osmanlı Devleti’xxnde Ermeniler, DBY, 2017
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul Ermenileri: Kilise ve Gelenek, S:128 156, İSAM, 2015
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul Ermenileri: Kilise ve Gelenek, ISBN:9786059132169, S:128 156, İSAM, 2015
 • KÜLEKÇİ CAHİT, haypedia com, Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu’ya Göçleri, S:1 22, YENİ TÜRKİYE, 2014
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Tarihte Türkler ve Ermeniler, TÜRK- ERMENİ SOSYAL MÜNASEBETLERİ, ISBN:9789751627957, S:15 55, TÜRK TARİH KURUMU, 2014
 • KÜLEKÇİ CAHİT, İslam Tarihinde Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri, ISBN:9786054635047, DBY, 2012
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Engizisyon Mahkemeleri, ISBN:9786055457297, İLK HARF, 2011
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Sosyo Kültürel Açıdan Ermeniler ve Türkler, ISBN:6055996239, Kayıhan, 2010
 • KÜLEKÇİ CAHİT, Osmanlı Devleti nde Gayr ı Müslim Nizamnameleri, ISBN:6055996239, Akademi, 2008
 • (2020), (İslam Tarihinde Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri)
 • (2020), (Osmanlıda Birlikte Yaşama Tecrübesi Ermeniler)
 • (2020), (Mekke nin Siyasal Yapısının Oluşum Sürecinde Kusay b Kilâb)
 • (2020), (Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devleti nde Faaliyet Gösteren Ermeni Cemiyetleri)
 • (2020), (Dinî Münasebetler Çerçevesinde Osmanlı Devleti nde Toplumsal Çatışma Rum Ermeni Toplumu Örneği)
 • (2020), (Hz. Ömer’xxin Halid b. Velid’xxle İlişkisi)
 • (2020), (Engizisyon Mahkemeleri)
 • (2020), (Sosyo Kültürel Açıdan Ermeniler ve Türkler)
 • (2020), (Toplumsal Boyutlarıyla Osmanlı Devleti nde Heterodoks Ermeniler)
 • (2020), (Ermeni Kimliğinin Dönüşüm Süreci ve Âmira Sınıfının Oluşumu)
 • (2019), (haypedia com)
 • (2019), (Hicret)
 • (2019), (Fransız İhtilali ve Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu)
 • (2019), (Hilmizade Rıfat’xxın Sa’xxd b. Ebî Vakkas İsimli Risalesi)
 • (2019), (İslam Tarihinde Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri)
 • (2019), (Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devleti nde Faaliyet Gösteren Ermeni Cemiyetleri)
 • (2019), (İlk Dönem İslam Siyâsî Tarihinde Hutbe Uygulaması)
 • Müslümanların Engizisyonu, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),12.12.2020
 • Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),12.12.2020
 • Kutsal Kavga Uzun Metrajlı Uluslararası Film Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (12.000.000),12.12.2020
 • Genç Ahiler Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,29.8.2020
 • Genç Liderler Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,29.8.2020
 • Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması, Araştırmacı, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, (20000),10.12.2019
 • Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife, Araştırmacı, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, (35000),1.12.2019
 • İslam Tarihi Kaynakları, Araştırmacı, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, (20000),25.10.2019
 • Müslümanların Engizisyonu I, Araştırmacı, Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, (10000),15.6.2019
 • İslam Medeniyeti Tarihi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (30.000),28.12.2018
 • İslam Tarihi II, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (35.000),17.12.2018
 • Bilim- Kültür ve Sanatta Büyük Yarışma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (25.000),15.12.2018
 • İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,30.9.2018
 • Kudüs Yarışması Bilgi- Kültür ve Sanatta Yarışma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15.000),13.3.2017
 • Mizanul-Hak: İslami İlimler Dergisi, Baş Editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yardımcı editör,
 • Hikmet Yurdu, Editör,
 • İslam ve Yorum I, Editör,
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör,
 • Siyer Dersleri, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, 15.5.2018
 • V. Siyer Çalıştayı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, 10.2.2018
 • İslam medeniyetinde müneccimbaşılık kurumunun tarihsel süreci, ŞERİFE DOYMUŞ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Osmanlı İdaresinde Nâsıra Kazası(1880-1918), MEHMET KILIÇ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Coğrafyacılarına Göre Büyük Selçuklular Döneminde Horasan (1040-1157), SEBAHAT SENA ÖZER, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2020
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Başkanlık, 2019
 • İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları, Başkanlık, 2011

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat

Dersler

Menüyü Kapat