Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akdoğan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Master SELÇUK Ü.SOS.BİL.ENST.(HADİS)-YÜK.LİSANS - HADİS
 • Üniversite SELÇUK Ü.İLAHİYAT FAK.(İLAHİYAT)-19.6.2006 - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • AKDOĞAN MUHAMMED,Birgivî ve Şerhu’l-Ehâdîsi’l-Erbaʻīn Adlı Eseri Bağlamında Hadis Şerh Metodu, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, 6, 19 38
 • AKDOĞAN MUHAMMED,EBÛ MÛSÂ EL-MEDÎNÎ (581/1185) VE EL-MECMÛʻU’L-MUĞÎS İSİMLİ ESERİNDE GARÎB KELİMELERİ AÇIKLAMA METODU, Kilis 7 December University Journal of Theology, 2019, 10, 315 343
 • AKDOĞAN MUHAMMED,İbn Dakîkil-Îd ve Şerhu’l-Erba’ine Hadîsen En-Nebeviyye Adlı Eseri Bağlamında Hadis Şerh Metodu, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 2019, 9, 489 503
 • AKDOĞAN MUHAMMED,Zerkeşî ve et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira İsimli Eserinde Rivayetleri Değerlendirme Yöntemi, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2018, 22, 257 278
 • AKDOĞAN MUHAMMED,EBÛ TÂHİR ES-SİLEFÎVE HADİS İLMİNDEKİ YERİ (Ö. 576/1180), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2018, 18, 333 369
 • AKDOĞAN MUHAMMED,Ebu’ş-Şeyh, Hadisçilik Faaliyetleri ve Eserleri, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 2017, 7, 581 599
 • AKDOĞAN MUHAMMED,Ebû Zekeriyâ İbn Mende ve Hadis İlmindeki Yeri (ö. 512/1119), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, 6, 2058 2077
 • AKDOĞAN MUHAMMED,Kıvâmu’s-Sünne et-Teymî ve Hadis İlmindeki Yeri (ö. 535/1141), İslâm Araştırmaları Dergisi, 2017, 28, 185 199
 • AKDOĞAN MUHAMMED,NİZÂMİYE MEDRESELİ MUHADDİSLER, Diyanet İlmi Dergi, 2017, 53, 77 103
 • AKDOĞAN MUHAMMED, Eyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat, Ruhâvî’nin Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri, ISBN:9786052817773, S:119-130, Hiper yayın, 2020
 • AKDOĞAN MUHAMMED, İSFAHAN’DA HADİSÇİLİK, ISBN:978-605-288-888-9, Gece Kitaplığı, 2019
 • 2, (2020), (EBÛ TÂHİR ES-SİLEFÎVE HADİS İLMİNDEKİ YERİ (Ö. 576/1180))
 • 1, (15.06.2019), (BEDREDDİN EZ-ZERKEȘÎ VE HADİSÇİLİĞİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME)
 • Hadis İlminde Merfu-Mevkuf İlişkisi, Editör,
 • Kur’an-ı Kerim ve Sâmî Dillerinde Ortak Sözcükler, Editör,
 • BAŞBAKANLIK, Araştırmacı, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2017

Dersler

Menüyü Kapat