Doç. Dr. Sabri Çap

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Temel İslam Bilimleri
 • Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) - TEFSİR-HADİS
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) - İLAHİYAT
 • Lisans Tamamlama DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
 • Lisans Tamamlama DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

Akademik Özgeçmiş


 • ÇAP SABRİ,TÜRK-İSLÂM EDEBİYATINDA GÜL SEMBOLÜ VE GÜL HAKKINDAKİ UYDURMA RİVAYETLERLE İLİŞKİSİ, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 161 203
 • ÇAP SABRİ,Tasavvufta Gül Sembolü Ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü, Bilimname, 2018, 18, 455 498
 • ÇAP SABRİ,Gülün Yaratılışı ve Hz. Peygamber’le İlişkisi Özelinde Uydurma Rivayet Algısı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2018, 18, 259 297
 • ÇAP SABRİ,Gül Dışındaki Çiçeklerle İlgili Rivayetlerin Tahlil Ve Tenkidi, Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 2018, 18, 305 331
 • ÇAP SABRİ,Resûlullah’ın Terkisine Bindirdiği Sahâbîler ve Aralarında Geçen Diyaloglarla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, 97 123
 • ÇAP SABRİ,Fıkhî İhtilaflarda İsnadsız Rivayetlerin Rolü:Sübhaneke Duasındaki 've celle senâüke' Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Faküktesi Dergisi, 2016, 239 283
 • ÇAP SABRİ,Mahmut Muhtar Paşa’nın (1867-1935) Kur’an ve Hadisle İlgili İki Eseri Üzerine, Din Bilimleri Araştırma Dergisi, 2016, 16, 185 219
 • ÇAP SABRİ,Hadis Usulünde Rivayetlerin Kaynağının Tespiti Meselesi, Hadis Tedkikleri Dergisi, 2008, 6, 101 130
 • ÇAP SABRİ,Hadis Usulünde Rivayetlerin Kaynağının Tespiti Meselesi, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2008, 6, 101 130
 • ÇAP SABRİ,Ref Problemi Başlıklı Makale Üzerine, Hadis Tedkikleri Dergisi, 2007, 5, 161 168
 • ÇAP SABRİ,İslâm Tasavvufunun Hıristiyanlık Mistisizmine Etkileri: Raimundus Lullus Örneği,Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu,13.07.2020 17.07.2020, Ankara, TÜRKİYE, 30.09.2020
 • ÇAP SABRİ,Birgivî’nin Eserlerinde Mevzû Hadis,Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu,19.10.2018 21.10.2018, Balıkesir, 27.02.2019
 • ÇAP SABRİ,Hz. Peygamber’in Sahâbeyi Sonraki Nesillere Model Olarak Hazırlaması,ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU,26.04.2018 27.04.2018, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 30.10.2018
 • ÇAP SABRİ,Eyyubiler Döneminde Kudüs’te Misyoner Bir Oryantalist Wilhelm von Tripolis’in İslam ve Hz. Peygamber Hakkındaki İki Eseri,Uluslarası Eyyûbîler Sempozyumu,20.04.2019 22.04.2019, IĞDIR, TÜRKİYE
 • ÇAP SABRİ,Hicri I. Asırda Hıristiyan Kaynaklarında Hz. Peygamber ve İslam,Asır Asır İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu Hicri I. Asır,24.10.2019 25.10.2019, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÇAP SABRİ, Hadis İlminde Merfu - Mevkuf İlişkisi, ISBN:978-625-7738-36-1, İlahiyat Yayınları, 2020
 • ÇAP SABRİ, Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler ‐ II ‐ Hadis, İslâm Hukuku, Kelâm, Mezhepler TarihiArap Dili Ve Siyer, Hicrî I. Asır Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hz. Peygamber ve İslâm, ISBN:978‐605‐7619‐98‐3, S:599 647, Ensar Neşriyat, 2020
 • ÇAP SABRİ, İSLAM VE YORUM- IV, SÜNNET’E AYKIRI DİNDARLIK TEZAHÜRLERİNE KARŞI HZ. PEYGAMBER’İN TUTUMU, ISBN:978-605-7853-58-5, S:313 341, İnönü Üniversitesi Yayınları, 2020
 • ÇAP SABRİ, İslam ve Yorum III Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısınıa), İlk Üç Asırda Diğer Kültür ve Medeniyetlerin Hadis ve Sünnet’in Yorumlanmasına Etkileri, ISBN:978-605-7853-21-9, S:347 370, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019
 • ÇAP SABRİ, Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis, ISBN:978-605-69750-9-7, S:500, İlahiyat Yayın, 2019
 • (2020), (Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis)
 • 1, (31.12.2019), (Mevlidlerde ve Naatlarda Hz. Peygamber’in Efdaliyetine İlişkin Tasavvurun Dini Referanslar Açısından Değeri)
 • Mevzuât Literatüründe Bulunan Mevkûf Rivayetler, Mucahid Keskin, Tamamlanmış
 • Mevzûât literatüründe bulunan mevkuf rivayetler, MUCAHİD KESKİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefî Fıkıh Kaynaklarındaki İsnadsız Rivayetlerin Tespit ve Tahlili, Murat Çolak, Devam eden
 • Haraiti ve Hadis İlmindeki Yeri, Nurullah Topçu, Devam eden
 • Buhârî'nin İtikadi Görüşleri, Abdullah Topçu, Devam eden
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, TC Salzburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği, Tam Zamanlı, 27.9.2010 - 1.7.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Bilgi-Görgü Artırma, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2009
 • STUTTGART BAŞKONSOLOSLUĞU DİN HİZMETLERİ ATAŞELİĞİ, DİN GÖREVLİSİ, Tam Zamanlı, 1.1.1994 - 1.1.2000

Dersler

Menüyü Kapat