Doç. Dr. Raşit Çavuşoğlu

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İslam Tarihi ve Sanatları
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
 • Hafızlık Diyanet İşleri Başkanlığı - Hafızlık

Akademik Özgeçmiş


 • Raşit Çavuşoğlu,Aliyyü’l-Kârî’nin Salavât-ı Şerîfesini 20. Asırdan Okumak: Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Salavât-ı Şerîfe Şerhi, İslami İlimler Dergisi, 2018, 14, 71- 98
 • Raşit Çavuşoğlu,Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Nahl Sûresi 90. Âyeti Bağlamındaki Risale-i Mevʻizesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/Journal of International Social Research, 2018, 11, 1231-1242
 • Raşit Çavuşoğlu,Ahmed Tâlib-i İrşâdî’nin Dîvân’ı Üzerine, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2017, -, 1-18
 • Raşit Çavuşoğlu,Abdî Efendi’nin Tasavvuf Risâlesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, -, 125-155
 • Raşit Çavuşoğlu,Şâh Velî Ayıntâbî’nin el-Kevâkibü’l-Muzî’e fi’t-Tarîkati’l-Muhammediyye Adlı Risâlesi ve Tahlili: Üç Hadis Üç Hakikat, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017, 21, 355 392
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT,Şâh Velî Ayıntabî ve Işk Elinden Redifli Kasîdesi, Journal of Intercultural and Religious Studies, 2014, 61 84
 • Raşit Çavuşoğlu,Şâh Velî Ayıntabî ve "Işk Elinden" Redifli Kasîdesi, Journal Of Intercultural And Religious Studies, 2014, 02, 61-84
 • Raşit Çavuşoğlu,Son Dönem Karslı Şâir ve Sûfîlerden Mehmed İlhâmî (Hacı Efe) ve Hac Seyahatnamesi Üzerine,Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu,20.10.2018-21.10.2018, Kars, TÜRKİYE, 2018
 • Raşit Çavuşoğlu,Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Şâir: Bekir Sıdkı Visâlî,III. Uluslararası Bakü’den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu,12.05.2018 12.05.2018, Amasya, Türkiye, 2018
 • Amasya Ulemâsından Şâir Ahmet Emrî Yetkin’in Hayatı ve Eserleri Üzerine,Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu,02.02.2018 04.02.2018, Antalya, TÜRKİYE, 2018
 • Dinî-Ahlâkî Mesnevîlerde Çevre Tasviri:Ferah-nâme Örneği,Alanya,04-06.11.2016, Antalya, Türkiye, 2016
 • Gaziantep'te Bir Halvetî Şeyhi:Şâh Velî Ayıntâbî,Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Salonu,13/10/2016-15/10/2016, Gaziantep, Türkiye, 2016
 • İrşâdiyye'nin Kurucusu Ahmed Tâlib-i İrşâdî ve Divanı,Kuşadası-Aydın,01/04/2016-03/04/2016, Kuşadası, Türkiye, 2016
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Hicaz Yollarında Bir Sûfî Mehmed İlhâmî’nin Hac Seyahatnâmesi, ISBN:978-605-68819-2-3, Okur Akademi, 2020
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT,ULUPINAR HAMİDE, Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Sûfî: Bekir Sıdkı Visâlî’nin Sohbetleri, ISBN:978-625-7738-42-2, İlahiyat, 2020
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Bakü’den Balkanlara Halvetîlik III, Halvetî-Uşşâkî Yolunda Âlim Bir Şâir: Bekir Sıdkı Visâlî, ISBN:978-605-83278-8-7, S:161 173, Aktif Düşünce, 2019
 • Raşit Çavuşoğlu, Hicaz Yollarında Bir Sûfî Mehmed İlhâmî'nin Hac Seyahatnâmesi, ISBN:978-605-68819-2-3, S:224, Okur Akademi, 2019
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu, Sayılar Aylar Günler, ISBN:978-605-83130-2-6, S:193 206, Okur Akademi, 2018
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Amasya Ulemâsından Şâir Ahmet Emrî Yetkin ve Eserleri Üzerine, ISBN:978-605-7501-09-7, S:491 516, Berikan Yayınevi, 2018
 • BAŞ MEHMET ŞAMİL,ŞENGÜN NECDET,ÇAVUŞOĞLU RAŞİT,ÖKSÜZ YILMAZ,SOFUOĞLU NESRİN,YAĞCI SÜLEYMAN NURİ, Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu, Sayılar Aylar Günler, ISBN:978-605-83130-2-6, S:193-208, Okur Akademi, 2017
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Şâh Velî Ayıntâbî, Askerî, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, 2016
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Osmanlı Türkçesi Okuma Yazma Kılavuzu, Sayılar Aylar Günler, ISBN:978-605-9324-17-5, S:194 208, Okur Akademi, 2016
 • ŞENGÜN NECDET,ÇAVUŞOĞLU RAŞİT,TEKDEMİR HATİCE KÜBRA, Tefsîr-i Mi râcu’n-Nebî Muhammed İlhâmî, ISBN:978-605-9168-51-9, Yayın Evi Yayıncılık, 2016
 • ÇAVUŞOĞLU RAŞİT, Gaziantepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayıntâbî ve Risâletü’l-Bedriyyesi, ISBN:978-605-9324-14-4, Okur Akademi, 2016
 • Kuşadalı İbrahim Halvetî ve Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat, Kuşadası Civarında Yaşayan Mutasavvıf Şairler, ISBN:978-605-9174-41-1, S:221-242, Tibyan Yayıncılık, 2016
 • Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu, Sayılar Aylar Günler, ISBN:978-605-9324-17-5, S:194-208, Okur Akademi, 2016
 • Gaziatepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayıntâbî ve Risâletü'l-Bedriyyesi, ISBN:978-605-9324-14-4, S:280, Okur Akademi, 2016
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Şâh Velî Ayıntâbî, Askerî, ISBN:http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, S:1-6, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, 2016
 • Tefsîr-i Mi'râcu'n-Nebî Muhammed İlhâmî, Tefsîr-i Mi'râcu'n-Nebî, ISBN:978-605-9168-51-9, S:374, YayınEvi, 2016
 • 2, (2020), (Şâh Velî Ayıntâbî’nin el-Kevâkibü’l-Muzî’e fi’t-Tarîkati’l-Muhammediyye Adlı Risâlesi ve Tahlili: Üç Hadis Üç Hakikat)
 • 60, (2020), (Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Nahl Sûresi 90. Âyeti Bağlamındaki Risale-i Mevʻizesi)
 • (2020), (İrşâdiyye’nin Kurucusu Ahmed Tâlib i İrşâdî ve Dîvânı)
 • (2020), (Hicaz Yollarında Bir Sûfî Mehmed İlhâmî’nin Hac Seyahatnâmesi)
 • (2020), (Şâh Velî Ayıntabî ve Işk Elinden Redifli Kasîdesi)
 • (2020), (Gaziantepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayıntâbî ve Risâletü’l-Bedriyyesi)
 • (05.09.2016), (Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu)
 • 45, (15.12.2018 00:00), (Şâh Velî Ayıntâbî'nin el-Kevâkibü'l-Muzî'e fi't-Tarîkati'l-Muhammediyye Adlı Risâlesi ve Tahlîli: Üç Hadis Üç Hakîkat)
 • (01.04.2018 00:00), (Tefsîr-i Mi'râcu'n-Nebî Muhammed İlhâmî)
 • 16, (22.04.2018 00:00), (Gaziantepli Bir Halveti Şeyhi Şâh Velî Ayıntâbî ve Risâletü'l-Bediryye'si)
 • 16, (22.04.2018 00:00), (Şâh Velî Ayıntâbî'nin el-Kevâkibü'l-Muzî'e fi't-Tarîkati'l-Muhammediyye Adlı Risâlesi ve Tahlîli: Üç Hadis Üç Hakikat)
 • 16, (22.04.2018 00:00), (Şâh Velî Ayıntâbî ve 'Işk Elinden Redifli Kasîdesi )
 • 2, (01.07.2017 00:00), (Şah Veli Torunu Şah Veli el-Halvetî ve Gunyetü’s-Sâlikîn Adlı Eseri)
 • 2, (15.08.2015 00:00), (Bilinmeyen Bir Mesnevi: Ana Babasınca Altın Karşılığında Padişaha Satılan Çocuk Hikâyesi)
 • Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
 • Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
 • İzmir ve Civarında Halvetî-Uşşâki Mutasavvıf Şâirler ve Eserleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
 • İzmir Çevresinde Melamet Kültürü, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2018
 • Amasya Ulemâsından (Mecdîzâde) Müftü Mehmed Sabri Yetkin’in Hayatı ve Eserleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 19.12.2017
 • XVII-XX. Asırlar Arasında İzmir ve Civarında Halveti Şairler ve Eserleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 19.12.2020
 • İzmir Çevresinde Melamet Kültürü, İzmir Mili Kütüphane, 15.12.2018
 • İzmir ve Civarında Halvetî-Uşşâkî Mutasavvıf Şâirler ve Eserleri, İzmir Milli Kütüphane, 15.12.2018
 • Amasya Ulemâsından Müftü Mehmed Sabri Efendi'nin Hayatı ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya Bayezit İl Halk Kütüphanesi, Amasya Üniversitesi, Amasya Belediyesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu , 15.12.2017
 • Teşekkür Belgesi,2017
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü, Tam Zamanlı, 20.2.2014 - 3.11.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Şube Müdürü, Tam Zamanlı, 1.1.2014 - 1.1.2014
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir İl Müftülüğü, Murakıp, Tam Zamanlı, 25.11.2004 - 20.2.2014
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Murakıp, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2014
 • Çukurköy Eğitim Kültür Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği, Başkanlık, 2015
 • Konferans, Kutlu Doğum Haftası Programı, Konuşmacı, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri, 2015
 • TV-Radyo Programı, TRT İzmir Kent Radyo Ramazan Programı, Konuşmacı, İzmir, 2015
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, IX. Türk İslam Edebiyatı Koordinasyon Toplantısı, Isparta, Mayıs 2015, Katılımcı, Isparta, 2015

Araştırma Alanları

 • İlahiyat Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat